Kategori «Opplæring i kapitalforvaltning»

Investeringsstrategier

Hva er investeringsstrategier?Investeringsstrategier er strategier som hjelper investorer å velge hvor og hvordan de skal investere i henhold til forventet avkastning, risikoappetitt, korpusbeløp, langsiktige kortsiktige beholdninger, pensjonsalder, valg av bransje osv. Investorer kan strategisere sine investeringsplaner i henhold til mål og mål de ønsker å oppnå.Topp 7

Diversifiserbar risiko

Diversifiserbar risikodefinisjonDiversifiserbar risiko, også kjent som usystematisk risiko, defineres som firma-spesifikk risiko og påvirker dermed prisen på den enkelte aksjen i stedet for å påvirke hele bransjen eller sektoren der selskapet opererer. Et enkelt eksempel som kan diversifiseres, vil være en streik på arbeidskraft eller en straff for et firma. Så sel

Formel for retur av portefølje

Formel for å beregne avkastningen av total porteføljeFormel for porteføljeavkastning brukes for å beregne avkastningen til den totale porteføljen bestående av de forskjellige individuelle eiendelene der i henhold til formelen porteføljeavkastningen beregnes ved å beregne avkastning på investeringen opptjent på den enkelte eiendelen multiplisert med deres respektive vektklasse i totalporteføljen og legge alle resultatene sammen.Porteføljea

Verdipapirfond vs Hedgefond

Forskjellen mellom aksjefond og hedgefondBåde aksjefond og hedgefond er investeringsfond der aksjefond er de fondene som er tilgjengelige for investeringsformålet for publikum, og som er tillatt for handel på daglig basis, mens det i tilfelle hedgefondene kun er investeringer av akkrediterte investorer er tillatt.Hve

Topp 10 beste porteføljeadministrasjonsbøker

Topp beste bøker for porteføljestyring1 - Banebrytende porteføljestyring2 - Aktiv porteføljestyring3 - Behavioral Portfolio Management4 - Porteføljestyring under stress5 - Investeringsanalyse og porteføljeforvaltning6 - Kjører penger7 - Porteføljestyring for nye produkter: Andre utgave8 - Investment Leadership and Portfolio Management9 - Optimalisering av bedriftsporteføljestyring10 - Formler for porteføljestyring"Hvis du vil forbedre ferdighetene dine innen et hvilket som helst emne, kan du lese så mange bøker du kan." Dette er r

M2 Mål

Hva er M2-målet?M2-tiltak er en utvidet og mer nyttig versjon av Sharpe-forholdet som gir oss den risikojusterte avkastningen til porteføljen ved å multiplisere Sharpe-forholdet med standardavviket til en hvilken som helst referanseindeks og deretter legge til risikofri avkastning.Formel og trinn for å beregne M2-målFor beregning av M2 blir Sharpe-forholdet (årlig) beregnet. Det b

Effektiv Frontier

Effektiv definisjon av grensenDen effektive grensen, også kjent som porteføljegrensen, er et sett med ideelle eller optimale porteføljer som forventes å gi høyest avkastning for et minimalt avkastningsnivå. Denne grensen dannes ved å tegne forventet avkastning på y-aksen og standardavviket som et mål på risiko på x-aksen. Det viser

Investeringsrisiko

Hva er investeringsrisiko?Investeringsrisiko er definert som sannsynlighet eller usikkerhet for tap i stedet for forventet fortjeneste fra investering på grunn av fall i virkelig pris på verdipapirer som obligasjoner, aksjer, eiendom osv. Hver type investering er utsatt for en viss grad av investeringsrisiko som markedsrisiko, dvs. t

ETF vs indeksfond

Børshandlede fond eller ETF er lave kostnader og de skatteeffektive investeringsfondene som handles direkte som aksjer, råvarer eller obligasjoner, mens indeksfond ligner veldig på verdipapirfond, og disse handles alltid gjennom en fondsforvalter for å sikre at funksjonen fungerer ikke påvirketForskjeller mellom ETF og indeksfondEt børshandlet fond (ETF) er et investeringsfond som opererer på børsen som holder eiendeler som aksjer, obligasjoner eller råvarer. Disse fo

Internasjonale investeringer

Hva er internasjonale investeringer?Internasjonale investeringer er de investeringene som gjøres utenfor det innenlandske markedet og tilbyr porteføljediversifisering og muligheter for risikominimering. En investor kan foreta internasjonale investeringer og dermed utvide sin portefølje og utvide avkastningshorisonten. In

Kontant investering

Hva er kontante investeringer?Kontantinvestering refererer til investering i kortsiktige instrumenter eller sparekonto generelt for en periode på 90 dager eller mindre som generelt har en lav rente eller avkastning med en relativt lav risikosats sammenlignet med annen investeringsmåte.Disse investeringene er svært likvide kortsiktige eiendeler som enkelt kan konverteres til kontanter. Di

Hedge Fund Jobs

Hedge Fund Jobs & Career PathHedgefondsjobber er veldig vanlige blant finansdomenene, da de kan få lønnsom lønn ved å komme inn i den der de forskjellige jobbene i hedgefondet inkluderer rollen som fondssjef, rolle som analytikere, rolle som salgssjef, rollen som markedsføring Leder, rollen som regnskapsfører osv.Vil du

Hedge Fund Strategies

Hedgefondstrategier er et sett med prinsipper eller instruksjoner fulgt av et hedgefond for å beskytte seg mot bevegelse av aksjer eller verdipapirer i markedet og for å tjene penger på en veldig liten arbeidskapital uten å risikere hele budsjettet.Liste over vanligste hedgefondstrategier# 1 Lang / kort aksjestrategi# 2 Markedsnøytral strategi# 3 Fusjons Arbitrage-strategi# 4 Convertible Arbitrage Strategy# 5 Kapitalstruktur Arbitrage-strategi# 6 Arbitrage-strategi med fast inntekt# 7 Eventdrevet strategi# 8 Global makrostrategi# 9 Kort eneste strategiLa oss diskutere hver av dem i detalj - 

Calmar-forhold

Hva er Calmar Ratio?Calmar-forhold refererer til forholdet mellom gjennomsnittlig årlig rente og avkastning til risiko relatert til hedgefond og investeringer, da den viser sammenhengen mellom avkastning og risiko, og den beregnes av gjennomsnittlig årlig avkastning delt på maksimal trekning for tidligere tre år som brukes til evaluere resultatene til forskjellige hedgefond og ta beslutninger knyttet til investering. Den

Open Ended vs Closed Ended Funds

Forskjeller mellom åpne og lukkede fondEt åpent aksjefond gir størst frihet og fleksibilitet for investorer til å gå inn og ut når og når de har lyst, og dens variasjon er helt avhengig av investorenes tro, mens nærliggende fond gir en fast tidslinje for investorer for å delta i og ut av fondet.Et aksjef

Topp 10 beste verdipapirfondbøker

Topp beste verdipapirbøker 1 - sunn fornuft for verdipapirfond2 - Fond for dummier3 - Bogle om verdipapirfond4 - Fondboken5 - Fondfondets håndbok6 - Fond for nybegynnere (The Investing Series 3)7 - Investering for nybegynnere8 - The Little Book of Common Sense Investing9 - Millennial Guide to Success in Mutual Fund Investing10 - En nybegynnerveiledning til fondEnhver person eller et firma som er villig til å investere i aksjefond, må ha grundig kunnskap om verdipapirfond og de globale finansmarkedene generelt. Fol

Hvordan fungerer et hedgefond?

Hvordan fungerer Hedgefond?Hedge Fund Work er prosessen som følges av et hedgefond for å beskytte seg mot bevegelse av aksjer eller verdipapirer i markedet og for å tjene penger på en veldig liten arbeidskapital uten å risikere hele budsjettet.Hedgefondforvalteren samler penger fra forskjellige investorer og institusjonelle investorer og investerer dem i den aggressive porteføljen som forvaltes gjennom slike teknikker som hjelper til å oppnå målet om spesifisert avkastning, uansett endring i pengemarkedet eller svingninger i aksjekursen som sparer fra tap av investeringer. Hva er e

Sharpe-forhold

Sharpe Ratio DefinisjonSharpe ratio er forholdet utviklet av William F. Sharpe og brukt av investorene for å utlede den overordnede gjennomsnittlige avkastningen i porteføljen over den risikofrie avkastningen, per enhet av volatiliteten (standardavvik) i porteføljen.ForklaringSharpe Ratio er en viktig komponent for å merke totalavkastningen i en portefølje. Det

Modifisert Dietz

Hva er Modified Dietz?Modifisert Dietz refererer til tiltaket som brukes for å bestemme den historiske ytelsen til porteføljen ved å dele den faktiske kontantstrømmen netto av utstrømningen med gjennomsnittlig kapital, som bruker vekten og verdien av porteføljen i begynnelsen. I en enkel Dietz-metode antas alle kontantstrømmer å være fra midten av perioden, mens det ikke er tilfelle med den modifiserte Dietz-metoden.FormelMod

Topp 10 beste formuesforvaltningsbøker

Topp beste formuesforvaltningsbøker1 - Hovedstad uten grenser: formuesforvaltere og den ene prosent2 - Den rikeste mannen i Babylon3 - Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy4 - The New Wealth Management5 - En rikdom av sunn fornuft6 - Privat formuesforvaltning7 - Formue uten aksjer eller fond8 - Formueforvaltning uinnpakket9 - The Total Money Makeover10 - Formuesforvaltning i den nye økonomienFormuehåndtering er en nøye praktisert kunst og vitenskap som ikke bare hjelper å forstå de underliggende begrepene om velstandsskaping, men som også handler om effektiv forvaltn

Etisk investering

Definisjon av etisk investeringEtisk investering er en type investeringsprosess som tar hensyn til investorens personlige verdier (det være seg sosiale, moralske, religiøse, politiske eller miljømessige verdier) før investeringsbeslutningene tas.Det er to måter etiske investeringer kan gjøres på -Positiv innvirkning:  Velge bransjer / sektorer / selskaper hvis verdier stemmer overens med investorens verdier.For eks

Verdipapirfond

VerdipapirfondsdefinisjonEt aksjefond er en type investeringsfond som profesjonelt forvaltes av investorer ved å samle inn penger fra flere investorer for å starte investeringer i verdipapirer som holdes individuelt for å gi et forbedret nivå av likviditet, større diversifisering, lavere risikonivå, etc.Oversi

Formel for netto aktivaverdi

Formel for å beregne netto aktivaverdi (NAV)Formue for eiendelverdi brukes hovedsakelig av fondets ordre for å kjenne enhetsprisen for det spesifikke fondet på det spesifikke tidspunktet, og i henhold til formelen beregnes netto aktivaverdi ved å trekke den totale verdien av gjeldene fra den totale verdien av eiendelene enhet og den resulterende divideres med totalt antall utestående aksjer.Kilde

Investment Trust

Hva er et Investment Trust Fund?En investeringstillit er en børsnotert finansinstitusjon som er et lukket fond (CEF) som investerer i aksjer eller finansielle eiendeler på vegne av sine investorer eller andre organisasjoner. Verdien av beløpet som er investert i en investeringsforening er avhengig av etterspørsel og tilbud for den investerte aksjen eller den finansielle eiendelen og den underliggende verdien av eiendelene som eies.For

Fondsanalytiker

Fondfondanalytiker JobbbeskrivelseFondsanalytiker refererer til den personen som driver undersøkelser av markedet eller markedsanalysen, kvantitativ og kvalitativ analyse av aksjefondene, gjennomgår regnskapet til de forskjellige enhetene for å gi råd til sine kunder for å ta sunne investeringsbeslutninger.Mange

Diversifiserte investeringer

Definisjon av diversifiserte investeringerEn diversifisert portefølje av investeringer refererer til en investeringsplan med lav risiko som fungerer som den beste forsvarsmekanismen mot finanskrisen, da den gjør det mulig for en investor å tjene høyest mulig avkastning ved å foreta investeringer i en kombinasjon av en blanding av eiendeler som aksjer, råvarer, fast inntekt , etc.Typer

Investering i valuta

Investering i valutadefinisjonInvestering i valuta refererer til handlingen om å kjøpe en valuta ved å selge det andre paret eller benet, som vanligvis gjøres gjennom et valutamarked kjent som forex.Hvordan investere i utenlandsk valuta?Vanligvis er det topp 3 måter du kan investere i en utenlandsk valuta på, og de er oppført som underSpothandel: I denne investeringsmetoden byttes den ene valutaen mot den andre, og oppgjøret skjer vanligvis på T + 2-basis (handelsdato + 2 dager)Terminshandel: I denne investeringskontrakten inngår parten en kontrakt for å veksle en valuta mot den andre til en fas

Investeringsinntekt

Hva er investeringsinntekt?Investeringsinntekter er inntektene som genereres gjennom utbytte, betaling av renter og kapitalgevinster ved salg av eiendeler eller verdipapirer og fortjeneste gjort av alle slags investeringsmidler som obligasjoner, verdipapirfond osv. Generelt tjener folk en stor mengde deres totale inntekt hvert år fra lønnsinntektene sine, men riktig planlagte sparing og investeringene i finansmarkedene kan faktisk konvertere nominell sparing til store investeringsporteføljer som sikkert vil gi den investoren en god investeringsinntekt over tid.Top

Hedgefondrisiko

Sikringsfondsrisiko og problemer for investorerHovedårsakene til å investere i hedgefond er å diversifisere fondene og maksimere avkastningen til investorene, men høy avkastning medfører en kostnad for høyere risiko siden hedgefond er investert i risikable porteføljer samt derivater som har iboende risiko og markedsrisiko. i den,

Kontantstrømplaner

Hva er kontantstrømplanen?Kontantstrømplaner er de planene der et forsikringsselskap vurderer inntektene og utgiftene for å opprettholde kontantstrømmene og også for å holde kontantstrømmene over kostnadene. Det refererer også til en plan for et individ for å sikre kontant likviditet på en slik måte at de administrerer sine utgifter, samt opprettholder en minimumsbalanse.Hvordan vir

Hva er Hedgefond?

Definisjon av hedgefond Et hedgefond er en aggressivt investert portefølje laget ved pooling av ulike investorer og institusjonelle investorfond og investerer i en rekke eiendeler som generelt er en pool av eiendeler som gir høy avkastning i bytte av høyere risiko gjennom ulike risikostyringsteknikker og sikringsteknikker.For

Porteføljeoptimalisering

Hva er porteføljeoptimalisering?Porteføljeoptimalisering er ingenting annet enn en prosess der en investor får riktig veiledning med hensyn til valg av eiendeler fra en rekke andre opsjoner, og i denne teorien blir prosjekter / programmer ikke verdsatt på individuell basis, men det samme blir verdsatt som en del av en bestemt portefølje.Forkl

Porteføljestyringskarriere

Porteføljestyring KarriereveiPorteføljestyringskarriere er å lage investeringsporteføljer for kunder og forvalter er ansvarlig for riktig struktur av eiendeler og forpliktelser og lage strategi for best investeringsavkastning og mindre risiko der karriere i porteføljestyring startes ved å ha tilstrekkelig kunnskap om aksjeforskning og om økonomisk analysePorteføljeforvaltere kan kalles investeringsforvaltere, finansanalytikere, kapitalforvaltere, formuesforvaltere osv. Og de f

Omega-forhold

Omega Ratio DefinisjonOmega-forholdet er et vektet risiko-avkastningsforhold for et gitt nivå på forventet avkastning som hjelper oss med å identifisere sjansene for å vinne i forhold til å tape (høyere jo bedre). Den vurderer også den tredje og fjerde momentumeffekten, dvs. skjevhet og kurtose, som gir dette en enorm nytte i forhold til andre.For å b