VBA Asc

Excel VBA Asc-funksjonAsc-funksjonen i VBA brukes til å returnere en heltallverdi som representerer en tegnkode som tilsvarer det første tegnet i en gitt streng (streng gitt som argument / parameter) til funksjonen. Den kan brukes eller gis i en makrokode som vanligvis legges inn via Visual Basic Editor.Ex

Å fikse VLOOKUP-feil

Topp 4 feil i VLOOKUP og hvordan fikser jeg dem?VLOOKUP kan ganske enkelt ikke gi deg feil på grunn av dataoverensstemmelse, det vil returnere feilene.# N / A Error#NAVN? Feil#REF! Feil#VERDI! Feil La oss diskutere hver av feilene i detalj med et eksempel - Du kan laste ned denne fikse feil i VLOOKUP Excel-mal her - Løs feil i VLOOKUP Excel-mal # 1 Fixing # N / A Error in VLOOKUPDenne feilen kommer vanligvis på grunn av en av mange årsaker. # N

SEC-arkivering

Hva er SEC-arkivering etter selskap? SEC-arkivering er et formelt dokument som sendes til Securities and Exchange Commission i USA og inneholder finansiell informasjon om selskapet eller annen vesentlig informasjon om aktiviteter som fant sted eller skal gjennomføres i nær fremtid. Disse innleveringene inkluderer registreringserklæringer, formelle periodiske rapporter og andre skjemaer. Hv

Stackelberg-modell

Hva er Stackelberg-modellen?Stackelberg-modellen er en ledermodell som gjør det mulig for firmaet som dominerer i markedet å sette sin pris først, og deretter optimaliserer etterfølgerbedriftene sin produksjon og pris. Den ble formulert av Heinrich Von Stackelberg i 1934.La oss med enkle ord anta et marked med tre aktører - A, B og C. Hvis

Skriv ut titler i Excel

Hvordan skrive ut titler i Excel? (Steg for steg)Når vi skriver ut Excel-regnearket, er tittelen til stede på den første regnearksiden, men ikke i andre, så for å skrive ut titler på hver eneste utskrevne side kan vi velge utskriftsalternativene fra overskriftene i fanen for sideoppsett som vil skrive ut titler for oss.Nå har

Egenkapital vs Royalty

Hovedforskjellen mellom egenkapital vs royalty er at egenkapital representerer eierandelen til aksjonærene i selskapet. For dette får aksjonærene andelen av overskudd i form av utbytte etc. fra selskapet. Mens royalty betales av selskapene til den juridiske eieren av den aktuelle eiendelen. Det inkluderer patent, opphavsrett, varemerke, franchise eller annen eiendom for bruk av slike eiendeler i sin virksomhet.For

Begrenset partnerskap (LP)

Hva er et begrenset partnerskap?Når to eller flere personer danner en enhet for å utføre forretningsaktiviteter og dele overskudd med minst en person som opptrer som en generell partner mot en begrenset partner som bare vil ha begrenset ansvar opp til kapitalen investert av en slik partner som nyter godt av mindre strenge skatteregler er kjent som Limited Partnership. De

Beskrivende statistikk i Excel

Hva er beskrivende statistikk i Excel?For å oppsummere er informasjon tilgjengelig i statistikk kjent som beskrivende statistikk, og i Excel har vi også en funksjon for beskrivende statistikk. Dette innebygde verktøyet ligger i datafanen og deretter i dataanalysen, og vi vil finne metoden for beskrivende statistikk, denne teknikken gir oss også ulike typer utdataalternativer.Trin

Etisk investering

Definisjon av etisk investeringEtisk investering er en type investeringsprosess som tar hensyn til investorens personlige verdier (det være seg sosiale, moralske, religiøse, politiske eller miljømessige verdier) før investeringsbeslutningene tas.Det er to måter etiske investeringer kan gjøres på -Positiv innvirkning:  Velge bransjer / sektorer / selskaper hvis verdier stemmer overens med investorens verdier.For eks

Risikokategorier

Definisjon av risikokategorierRisikokategorier kan defineres som klassifisering av risikoer i henhold til forretningsaktivitetene i organisasjonen og gir en strukturert oversikt over de underliggende og potensielle risikoene de står overfor. De mest brukte risikoklassifiseringene inkluderer strategisk, finansiell, operativ, personell, regulatorisk og finans.H

Finans vs leiekontrakt

Forskjellen mellom finans og leasingHovedforskjellen mellom økonomi og leasing er at kunden i økonomi betaler av prisen på produktet ved å betale månedlige avdrag, og hvis kunden mislykkes, tar långiveren bort produktet ettersom utlåneren holder panteretten på det produktet til betaling av hele gjeld, mens man i leie må betale månedlig fast leie for å bruke eiendelen til eieren av eiendelen, og eiendelen tas vanligvis tilbake av eieren etter utløpet av leieperioden.Det er mulig

Pantelån

Betydning av pantelånPanteobligasjon refererer til en obligasjon utstedt til investor som er støttet av en pool av pantelån som er sikret ved sikkerhet i eiendom (bolig eller kommersiell), og som derfor får låntakeren til å betale en forutbestemt betalingsserie, hvis svikt kan føre til salg eller beslag. av eie

Investment Banking vs Private Equity

Forskjellen mellom investeringsbank og private equityInvesteringsbank refererer til den finansielle mekanismen som bruker hvilken person som mottar finansielle samt rådgivningstjenester fra investeringsbankmannen med hensyn til aksjekapitalen i markedet private equity fond refererer til investeringsfondene som utfører oppgaven med å samle fondene fra forskjellige investorer som har høy nettoverdi med sikte på å anskaffe andelene i forskjellige enheter.Det er

Middels langsiktige notater

Hva er Medium-Term Notes (MTN)?Medium-term notes er gjeldspapirer utstedt av organisasjonen over en periode kontinuerlig med løpetid som vanligvis varierer fra 5 år til 10 år. I motsetning til obligasjoner som utstedes en gang, blir MTN utstedt og solgt kontinuerlig av en forhandler eller forskjellige forhandlere over en periode. MT

Nåverdien av en livrente

Nåverdien av en livrente-definisjonNåverdien av livrente er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer justert til tidsverdien av penger med tanke på alle relevante faktorer som diskonteringsrente (spesifikk rente). Å finne ut nåverdien av fremtidige kontantstrømmer hjelper investorer til å forstå hvor mye penger de vil motta over tidsperioden i dagens dollar og ta informerte investeringsbeslutninger.På grunn a

Regnskap for konvertible obligasjoner

Regnskap for konvertible obligasjoner og gjeldRegnskap for konvertibler refererer til bokføring av gjeldsinstrumentet som gir eller gir rettigheter til innehaveren til å konvertere sin eierandel til et spesifisert antall utstedende selskapets aksjer der forskjellen mellom virkelig verdi av samlede verdipapirer sammen med andre vederlag som overføres og Virkelig verdi av utstedte verdipapirer innregnes som en kostnad i resultatregnskapet.For

VBA søvnfunksjon

Excel VBA søvnfunksjonVBA Sleep- funksjon er en Windows-funksjon som er tilstede under Windows DLL-filer som brukes til å stoppe eller stoppe makroprosedyren fra å kjøre i en bestemt tid etter at en viss mengde vi kan gjenoppta programmet.Det er situasjoner der vi trenger å stoppe vår makrokjøringsprosess for å fullføre andre sett med oppgaver. Andre se

Aktivakjøp kontra aksjekjøp

Forskjellen mellom aktivakjøp og aksjekjøpI tilfelle kjøp av aktiva kjøper kjøperen de spesifikke eiendelene og de spesifikke forpliktelsene til selskapet det ønsker, og det er ingen overføring av virksomhetens eierskap, mens det i tilfelle aksjekjøp er obligatorisk for kjøperen å ta alle eiendelene og forpliktelsene til selgerselskapet, og det er full overføring av virksomhetseierskapet.Fusjoner og

Opsjonsjusterte spreads

Hva er Option Adjusted Spread?Opsjonsjustert spread (OAS) er en rentespread som legges til referanseporteføljekurven for å sikre prissikkerhet med et innebygd alternativ. Denne spredningen måler avviket fra sikkerhetens ytelse fra referanseindeksen på baksiden av et innebygd alternativ. Det er nyttig å bestemme prisen på kompliserte verdipapirer som pantesikrede verdipapirer (MBS), sikkerhetsgjeldsforpliktelser (CDO), konvertible obligasjoner og opsjonsintegrerte obligasjoner.Formel