VBA Sett inn rad

Å sette inn en rad i VBA er noe annerledes enn å sette inn en kolonne i VBA, i kolonner brukte vi hele kolonnemetoden, men for å sette inn rader bruker vi regnearkmetode med innsettingskommandoen for å sette inn en rad, vi gir også en radreferanse der vi vil sette inn en annen rad som ligner på kolonnene.Sett i

Eksempler på kapitalisme

Definisjon og eksempler på kapitalismeKapitalisme er et økonomisk system der produksjonsfaktorer som inkluderer kapitalvarer, naturressurser, arbeidskraft og entreprenørskap eies av privatpersoner eller bedrifter. Kapitalisme krever at regjeringen følger en laissez-faire-politikk der den ikke skal gripe inn i økonomiske spørsmål. I en k

Null i Excel

Null er en type feil som oppstår i excel når de to eller flere cellereferanser gitt i en formel er feil eller posisjonen de har blitt plassert er feil, hvis vi bruker mellomrom i formler mellom to cellereferanser, vil vi støte på null feil, der er to grunner til å støte på denne feilen, den ene er hvis vi brukte feil rekkevidde og en annen når vi bruker kryssoperatøren som er mellomromstegnet.Null i Ex

Formel for skattepliktig inntekt

Hva er skattepliktig inntektsformel?Formelen for skattepliktig inntekt brukes til å beregne den totale inntekten som er skattepliktig under inntektsskatten, og formelen for enkeltpersoner er enkel og beregnes ved å trekke fra fritakene og fradragene som tillatt i inntektsskatt fra den totale opptjente inntekten, og for bedrifter beregnes den ved å trekke alle utgiftene og trekk fra totalinntekt og annen opptjent inntekt.Enk

Eiendomsanlegg og utstyr (PP&E)

Hva er eiendomsanlegg og utstyr (PP&E)?Eiendomsanlegg og utstyr (PP&E) er langsiktige materielle eiendeler som er fysiske. Dette er anleggsmidler som brukes i selskapets virksomhet over lengre tid. De kalles også som anleggsmidler i selskapet, da det ikke lett kan avvikles.Eiendomsanlegg regnes som en langsiktig kapitalinvestering, og kjøpet viser at ledelsen har tro på de langsiktige utsiktene og lønnsomheten i selskapet. PP

Jobberegning vs prosessberegning

Forskjellen mellom jobberegning og prosessberegningVed den jobben koster , kostnadene for tilpasset eller den spesielle kontrakten er beregnet hvor arbeidet er gjort i henhold til instruksjonene fra den spesifikke kunde av selskapet, mens i tilfelle av prosessen kalkulasjon , kostnaden belastes en annen prosess av selskapet er bestemt.

SIN Excel-funksjon

SIN Excel-funksjon er en innebygd trigonometrisk funksjon i excel som brukes til å beregne sinusverdien til et gitt tall eller når det gjelder trigonometri sinusverdien til en gitt vinkel, her er vinkelen et tall i excel og denne funksjonen tar bare et enkelt argument som er angitt inngangsnummer.SIN-funksjon i ExcelSIN-funksjon i Excel beregner Sine av en vinkel som vi spesifiserer. S

Åpningslager

Hva er åpningsbeholdning?Åpningsbeholdning kan beskrives som den opprinnelige mengden av et produkt / en vare som en organisasjon har i løpet av starten av et regnskapsår eller regnskapsperiode, og er lik sluttbeholdningen i forrige regnskapsperiode verdsatt på grunnlag av passende regnskapsstandarder avhengig av virksomhetens art.Typer

Stengt økonomi

Hva er lukket økonomi?En lukket økonomi er en type økonomi der import og eksport av varer og tjenester ikke skjer, noe som innebærer at økonomien er selvforsynt og ikke har noen handelsaktivitet utenfor økonomien. Det eneste formålet med en slik økonomi er å dekke alle innenlandske forbrukeres behov innenfor landets grense.I praksis

Kapitalgevinstutbytte

Hva er kapitalgevinst?Kapitalgevinstutbytte er økningen i verdien på en eiendel eller portefølje på grunn av økningen i prisen på en eiendel (ikke utbyttet som er betalt fordi eieren har hatt eiendelen), kombinert med utbytteavkastningen, gir det totalavkastningen , fortjeneste på grunn av å ha en eiendel.Kapitalg

Sammenføye dato i Excel

For å sammenkoble dato i excel med andre verdier kan vi bruke & operator eller også kjent som concatenate operator eller den innebygde konkatenate-funksjonen i excel, for eksempel hvis vi bruker = ”ABC” & NÅ () vil dette gi oss utdata som ABC14 / 09 / 2019 som et resultat og på lignende måte kan vi bruke sammenkoblingsfunksjonen.Hvordan s

De beste pengebøkene gjennom tidene

Liste over topp 10 beste pengebøker gjennom tideneVi har et utvalg av Best Money-bøker om håndtering av personlig økonomi, overvinning av gjeld og forpliktelser, og viktigst av alt atferdsmønster og psykologi bak økonomi og investering. Nedenfor er listen over slike pengebøker -Økonomisk fryktløs: LearnVest-programmet for å ta kontroll over pengene dine (Få denne boken)Investeringssvaret  (Få denne boken)Thinking, Fast and Slow  (Få denne boken)Think and Grow Rich  (Få denne boken)Atferdskløften: Enkle måter å slutte å gjøre stumme ting med penger (Få denne boken)The Psychology Of

Days Inventory Outstanding (DIO)

Days Inventory Outstanding refererer til den økonomiske forholdet som beregner det gjennomsnittlige antall dager med beholdning som er holdt av selskapet før de solgte det til kundene, og gir dermed et klart bilde av kostnadene ved å holde og mulige årsaker til forsinkelse i salg av lager.Jobben til hvert selskap er å forvandle varelageret til ferdige varer.Uten

Formel for driftsinntekter

Formel for å beregne driftsinntekteneDriftsinntektsformel (også referert til som EBIT-formel) er en lønnsomhetsformel som hjelper til med å beregne selskapets fortjeneste generert fra kjernevirksomheten. Formelen er et beslutningsverktøy for en investor for å beregne hvor mye bruttoinntekt som til slutt vil resultere i fortjeneste for et selskap. Drift

Lønnsomhetsindeks

Hva er lønnsomhetsindeksen?Lønnsomhetsindeks viser forholdet mellom selskapets prosjekter fremtidige kontantstrømmer og initialinvesteringer ved å beregne forholdet og analysere prosjektets levedyktighet, og det beregnes med ett pluss å dele nåverdien av kontantstrømmer med opprinnelig investering, og det er også kjent som fortjenesteinvestering som den analyserer profitten på prosjektetFormelFormel 1 -Lønnsomhetsindeks = nåverdi av fremtidige kontantstrømmer / initial investering krevesFormelen ser veldig enkel ut. Alt du tren

Regnskapsavkastning

Hva er regnskapsavkastningen?Regnskapsmessig avkastning refererer til avkastningen som forventes opptjent på investeringen med hensyn til investeringens opprinnelige kostnad og beregnes ved å dele gjennomsnittlig årlig fortjeneste (total fortjeneste over investeringsperioden delt på antall år) med gjennomsnittlig årlig fortjeneste der gjennomsnittlig årlig fortjeneste beregnes ved å dele summen av bokført verdi i begynnelsen og bokført verdi på slutten med 2.Regnskapsav

Hvordan summerer jeg flere rader i Excel?

Hvordan summerer jeg flere Excel-rader?Ved begynnelsen av excel-grunnleggende har vi alle lært en kalkulatormåte å legge sammen tall. Se for eksempel på dataene nedenfor.Først har vi brukt grunnleggende Excel-formler som nedenfor.Dette er kalkulatoren for å legge sammen tall. Imidlertid har vi sett hvordan vi kan overvinne dette ved SUM-funksjon i excel.Det su

Kapitalbudsjetteringsprosess

Prosess med kapitalbudsjetteringKapitalbudsjetteringsprosessen er planleggingsprosessen som brukes til å evaluere potensielle investeringer eller utgifter hvis beløp er betydelig. Det hjelper med å bestemme selskapets investering i langsiktige anleggsmidler som investering i tillegg eller utskifting av anlegg og maskineri, nytt utstyr, forskning og utvikling, etc. De