Open Ended vs Closed Ended Funds | Topp 14 forskjeller

Forskjeller mellom åpne og lukkede fond

Et åpent aksjefond gir størst frihet og fleksibilitet for investorer til å gå inn og ut når og når de har lyst, og dens variasjon er helt avhengig av investorenes tro, mens nærliggende fond gir en fast tidslinje for investorer for å delta i og ut av fondet.

Et aksjefond er en profesjonelt forvaltet investeringsordning der investorene kan få tilgang til diversifiserte porteføljer med en blanding av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med en begrenset kapital. Slike fond er veldig nyttige for detaljistinvestorer og blir også sett på som en investeringsmulighet over en periode. Alle verdipapirfond er registrert hos sine respektive regulatorer for verdipapirmarkedet, for eksempel SEBI i India, som vil gi et nivå av komfort for investorer og potensielle kunder. De må fungere innenfor bestemmelsene i streng regulering som er opprettet for å beskytte investorenes interesser.

Man kan investere i disse fondene ved å kjøpe andeler / aksjer til eksisterende NAV (netto aktivaverdi) i fondet, som er volatilt avhengig av resultatene til aksjene i en del av porteføljen. Fondene forvaltes av profesjonelle pengeforvaltere som er ansvarlige for å investere kapitalen til investorene med sikte på å produsere kapitalgevinster og inntekt for investorene. Investeringen skjer på vegne av alle investorer, og det kreves derfor mange ferdigheter. Investeringsmålene og dens struktur er tydelig angitt i prospektet, som er et juridisk dokument og må overholdes av det samme.

Det finnes forskjellige typer aksjefond som kan fordeles på grunnlag av løpetiden og også etter investeringsmål.

Diagrammet nedenfor kan gi et klart øyeblikksbilde av fond.

Open Ended vs Closed Ended Mutual Funds Infographics

La oss se de største forskjellene mellom åpne og lukkede fond.

Likheter

 • Disse fondene har noen grunnleggende likheter mellom dem som opprettholder basen og kategoriserer dem under aksjefond.
 • Begge disse fondene forvaltes profesjonelt med sikte på å overstige investeringene som er gjort av en stor pool av investorer.
 • Det tar sikte på å oppnå det samme gjennom diversifisering i flere investeringsmidler i stedet for en enkelt aksje.
 • Provisjonen eller gebyrene til investeringsforvalterne kan avhenge av avkastningen de kan oppnå fra markedet.
 • Et annet likhetspunkt refererer til stordriftsfordeler, ved å samle en stor pool av midler fra flere investorer gjør det mulig å senke investerings- og driftskostnadene.

Viktige forskjeller

 1. Åpne fond er populære blant typiske investorer, da det når som helst tillater dem å gå inn og ut og dermed gi dem stor fleksibilitet. Lukkede fond har et fast antall aksjer som er kjøpt fra andre investorer og har en fast tidslinje for å komme inn og ut av fondet. Tilbudet for det nye fondet kan være åpent i si 30 dager etter at ingen andeler vil byttes ut.
 2. Transaksjonene med åpne fond utføres direkte gjennom fondet, mens nærliggende først startes gjennom en børsnotering (Initial Public Offering), hvoretter de er notert på børsen, på OTC-markedet eller et børshandlet fond.
 3. Corpus av et åpent fond vil fortsette å variere siden det vil innebære dynamisk kjøp og innløsninger, mens corpus på den annen side forblir fast siden nye enheter ikke blir tilbudt for salg utover den angitte grensen.
 4. Prisene for åpne fond er faste en gang om dagen til NAV (Netto aktivaverdi), helst på slutten av dagen, og er prisen som fondandeler kan kjøpes for den dagen. Lukkede fond handler hele dagen som vanlige aksjer og handles til gjeldende pris når som helst på dagen, siden det fungerer i sanntid.
 5. Strukturen til åpne fond er foreskrevet siden oppstarten og vil i stor grad omfatte investeringer i aksjer, obligasjoner og gullkantede verdipapirer, mens lukkede fond vil omfatte alternative investeringer i porteføljen, slik som futures, derivater og FOREX.
 6. Salgsprisen for et åpent fond involverer NAV og eventuell inngangs- / utgangsbelastning som foreskrevet i prospektet. Disse belastningene er kostnader som blir implementert for å komme inn eller ut av fondet, eller begge primært for forvaltning av fondene. Lukkede fond handles med en Premium eller Rabatt til NAV.
 7. NAV-er av ulike fond er sitert i dagsaviser eller på nettstedet til fondet for åpne fond. lukkede midler kan skaffe seg NAV fra finansielle aviser eller via nettstedet på ukentlig basis.
 8. Totalt antall aksjer for hver av aksjene og obligasjonene i åpne fond multipliseres med sluttkursen, og resultatet for hver investering blir lagt sammen. Forpliktelser knyttet til fondet er ekskludert (for eksempel påløpte utgifter). NAV per aksje oppnås ved å dele den totale netto eiendelen med antall utestående aksjer. Prisene på aksjer for lukkede fond bestemmes i henhold til etterspørsel og tilbud i markedet, og prisene vil bli bestemt i aksjemarkedet.
 9. Åpne fond tillater systematiske kjøp uavhengig av markedsforholdene og tillater også investeringer i mindre mengder, i motsetning til lukkede fond som kun tillater engangsinvesteringer, noe som gjør det risikabelt for investorer å vurdere spesielt under hakkete markedsforhold. Trender har også antydet at stengte midler kommer opp når markedene presterer svært godt fristende potensielle investorer.
 10. Eiendeltildeling eller ombalansering er mulig i tilfeller av åpne midler som vurderer målbasert planlegging og dermed forstår viktigheten av aktivaallokering i en investeringsportefølje. Fondets struktur kan justeres i tilfelle omsetningen i det generelle markedsscenariet. Hvis aksjemarkedet stiger og er mettet, kan det være lurt å innløse en del av det samme og avlede det samme mot gjeldsmidler. En slik fleksibilitet er ikke mulig i en lukket struktur. Strukturelle endringer er ikke tillatt, og investorene vil ikke være klar over de interne detaljene eller også obligasjonsrentene i tilfelle en langsiktig investering.

Open Ended vs Closed Ended Mutual Fund Comparative Table

Basis  fo r Sammenligning

Åpne verdipapirfondAvslutte verdipapirfond
BetydningKontinuerlig kjøp og salg av enheteneKapital er fast salg av et bestemt antall enheter.
Inngang og utgangBekvemmelighet i henhold til investoreneDeltakelse bare til NFO (New Fund Offer) er på
TilgjengelighetFond handles ikke i det åpne markedet og blir omprissert basert på mengden aksjer kjøpt og solgt. Transaksjoner utføres direkte gjennom fondet.De lanseres gjennom en børsnotering for å skaffe penger og blir deretter notert som en aksje eller en ETF.
PrisbestemmelseNAV per aksje oppnås ved å dele den totale netto eiendelen med antall utestående aksjer. Eventuelle ekstrautgifter må reduseres fra totalkapitalen.Verdien er basert på NAV, men den faktiske prisen bestemmes av etterspørsel og tilbud som gjør det mulig å handle til priser over eller under verdien av eierandelen.
LederstilDet kan være aktivt, passivt eller en kombinasjon avhengig av omstendighetene.Den følger en aktiv ledelsesstil.
ForfallstidIngen fast løpetidEn fast løpetid kan normalt variere fra 2-5 år.
Publisering av NAVPublisert til dagligPubliseres ukentlig
OverskuddFortjenesten avhenger av investorene og når de går ut av fondet. Hvis de har overskredet sin opprinnelige investering, blir det sett på som en gevinst.Overskudd til aksjonærene kan være i form av inntekt og kapitalgevinstfordeling. Det kan også være realiserte gevinster ved salg av aksjer med økende aksjeverdi, selv om det er utsatt for skatteplikt.
CorpusVarierer avhengig av investorenes tillit.Corpus forblir fast siden nye enheter ikke blir utstedt
SalgsprisNAV pluss inn- eller utgangsbelastning som spesifisert i ProspektetHandles til premier eller rabatter til sine nettverdier
HandelKjøpt direkte fra fondets garantistKjøpt og solgt gjennom meglere. Meglerfirmaer garanterer og selger nylig utstedte aksjer
BegrensningerRimelige restriksjoner på investering i gearing og likviditet på grunn av høye nivåer av volatilitet og risiko involvert.Færre restriksjoner med hensyn til gearing og likviditet, men strenge regulatoriske grenser vil være gjeldende.
Minimum investeringMindre investering som er attraktiv for detaljistinvestorer med begrensede disponible penger.Engangsinvestering er tillatt.
LikviditetInvesteringer som lett kan avviklesInvesteringene vippes mot illikvide verdipapirer som ikke kan selges i NAV innen 7 dager.

Konklusjon

Til tross for at hver av kategoriene har sine fordeler og ulemper, hviler beslutningen om å foreta investeringen i investorenes hender og deres investeringsmål. Det avhenger også av investorens risikoappetitt. En detaljinvestor med et begrenset kapitalbeløp foretrekker et åpent fond, da det gir mye fleksibilitet med relativt stabil avkastning.

Å vurdere en investering i lukkede fond kan være et dilemma for investorer som er nye i markedet. Siden verdipapirene i denne strukturen selges til en premie eller rabatt til NAV, krever det å bestemme den indre verdien av det underliggende verdipapiret for å avgjøre om investeringen er fruktbar eller ikke.