Formel for porteføljeavkastning | Beregn avkastningen av total portefølje | Eksempel

Formel for å beregne avkastningen av total portefølje

Formel for porteføljeavkastning brukes for å beregne avkastningen til den totale porteføljen bestående av de forskjellige individuelle eiendelene der i henhold til formelen porteføljeavkastningen beregnes ved å beregne avkastning på investeringen opptjent på den enkelte eiendelen multiplisert med deres respektive vektklasse i totalporteføljen og legge alle resultatene sammen.

Porteføljeavkastning kan defineres som summen av produktet av investeringsavkastningen opptjent på den enkelte eiendelen med vektklassen til den enkelte eiendelen i hele porteføljen. Det representerer avkastning på porteføljen og bare ikke på en enkelt eiendel.

Den forventede avkastningen kan beregnes med et produkt med potensielle utfall (dvs. avkastning som er representert av r nedenfor) av vektene av hver eiendel i porteføljen (dvs. representert med w), og deretter beregner du summen av resultatene.

R p = ∑n i = 1 w i r i

Hvor ∑n i = 1 w i = 1

 • w er vekten til hvert aktivum
 • r er avkastningen til en eiendel

Beregning av porteføljeavkastning (trinnvis)

Beregningen av porteføljeavkastningen er ganske enkel, men krever liten oppmerksomhet.

 • Trinn 1: Få den individuelle avkastningen som fondene er investert i. Hvis en investor for eksempel har investert i egenkapital, må man beregne hele avkastningen som er totalavkastning inkludert de midlertidige kontantstrømmene som i tilfelle aksjer ville være et utbytte.
 • Trinn 2: Beregn vektene til den enkelte eiendelen som fondene er investert i. Dette kan gjøres ved å dele det investerte beløpet på eiendelen med det totale investerte fondet.
 • Trinn 3: Ta avkastningsproduktet som beregnes i trinn 1 med vekt som beregnes i trinn 2.
 • Trinn 4: Det tredje trinnet blir gjentatt til beregningene av alle eiendelene er fullført. Så til slutt må vi legge opp produktet av all individuell avkastning etter aktiva etter vektklasse som skal være porteføljeavkastningen.

Eksempler

Du kan laste ned denne Excel-malen for porteføljeretur her - Portfolioreturformel Excel-mal

Eksempel 1

Tenk på ABC ltd et kapitalforvaltningsselskap har investert i to forskjellige eiendeler sammen med avkastningen opptjent i fjor. Du må tjene en porteføljeavkastning.

Løsning:

Vi får individuell avkastning og sammen med investeringsbeløpet, derfor vil vi først finne ut vektene som følger,

 • Vekt (aktivaklasse 1) = 1,00,000,00 / 1,50,000,00 = 0,67

På samme måte har vi beregnet vekten til aktivaklasse 2

 • Vekt (aktivaklasse 1) = 50 000,00 / 1,50 000,00 = 0,33

Nå for beregning av porteføljeavkastningen må vi multiplisere vekter med avkastningen til eiendelen, og deretter vil vi oppsummere avkastningen.

 • W i R i (aktivaklasse 1) = 0,67 * 10% = 6,67%

på samme måte har vi beregnet W i R i for aktivaklasse 2

 • W i R i (aktivaklasse 2) = 0,33 * 11%
 • = 3,67%

Beregning av porteføljeavkastningen er som følger,

Porteføljeavkastning

Porteføljeavkastningen vil være 10,33%

Eksempel 2

JP Morgan jager et av de største investeringsbankfirmaene har gjort flere investeringer i forskjellige aktivaklasser. Mr. Dimon, selskapets styreformann, er interessert i å vite avkastningen på den totale investeringen foretatt av firmaet. Du må beregne porteføljeavkastningen.

Løsning:

Vi får her bare den siste markedsverdien, og det er ingen avkastning gitt direkte. Derfor må vi først beregne avkastning på individuelle eiendeler.

Vi må trekke investeringsbeløpet fra markedsverdien for å komme til meravkastning og deretter dele det samme med investeringsbeløpet vil gi avkastningen på den enkelte eiendelen.

Merk: For detaljert beregning, se excel-malen.

Vi har nå individuell avkastning og sammen med investeringsbeløpet, og nå vil vi finne ut vektene ved å bruke investeringsbeløpet og ikke markedsverdien som følger,

Vekt av aksjer = 300000000/335600000 = 0,39666

På samme måte har vi beregnet vekten av alle de andre opplysningene.

Nå for beregning av porteføljeavkastningen må vi multiplisere vekter med avkastningen til eiendelen, og deretter vil vi oppsummere avkastningen.

Beregning av porteføljeavkastningen er som følger,

Porteføljeavkastning

Derfor er porteføljeavkastningen oppnådd av JP Morgan 21,57%

Eksempel 3

Gautam er et individ som nylig har begynt å investere i markedet. Han har investert i XYZ-aksjer for 100.000, og det har gått et år, og siden har han mottatt et utbytte på 5.000, og den nåværende markedsverdien på XYZ-aksjen handles til en premie på 10%. Han har også investert i et fast innskudd på 20.000, og banken gir 7% avkastning på det. Og til slutt har han investert i land i hjembyen for 500 000, og den nåværende markedsverdien er 700 000. Han har kontaktet deg for å beregne porteføljeavkastningen.

Løsning:

Vi får her bare den siste markedsverdien, og det er ingen avkastning gitt direkte. Derfor må vi først beregne avkastning på individuelle eiendeler.

Vi må trekke investeringsbeløpet fra markedsverdien for å komme til meravkastning og deretter dele det samme med investeringsbeløpet vil gi avkastningen på den enkelte eiendelen.

Merk: For detaljberegning, se excel-malen.

Vi har nå individuell avkastning og sammen med investeringsbeløpet, og nå vil vi finne ut vektene ved hjelp av investeringsbeløpet og ikke markedsverdien.

 • Vekt (XYZ lager) = 1,00,000 / 6,20,000 = 0,1613

På samme måte har vi også beregnet vekten for andre opplysninger.

Nå for beregning av porteføljeavkastningen må vi multiplisere vekter med avkastningen til eiendelen, og deretter vil vi oppsummere avkastningen.

(XYZ lager) W i R i = 0,15 * 0,1613 = 2,42%

På samme måte beregnet vi W i R i også for andre.

Beregning av porteføljeavkastningen er som følger,

Porteføljeavkastning

Derfor er porteføljeavkastningen oppnådd av Mr. Gautam 35,00%

Relevans og bruk

Det er avgjørende å forstå konseptet med porteføljens forventede avkastningsformel, da det samme vil bli brukt av disse investorene, slik at de kan forutse gevinsten eller tapet som kan skje på fondene som investeres av dem. Basert på den forventede avkastningsformelen kan en investor ta en beslutning om å investere i en eiendel gitt sin sannsynlige avkastning.

Videre vil en investor også kunne bestemme eiendelens vekt i en portefølje, dvs. hvilken andel av midlene som skal investeres, og deretter gjøre den nødvendige endringen.

En investor kan også benytte seg av den forventede avkastningsformelen for å rangere den enkelte eiendelen og videre til slutt kan investere midlene per rangeringen og deretter til slutt inkludere dem i sin portefølje. Med andre ord ville han øke vekten til den aktivaklassen hvis forventede avkastning er høyere.