Push Down Accounting (definisjon, eksempler) | Når skal jeg søke?

Hva er Push Down Accounting?

Push down accounting er metoden som kjøperens regnskapsgrunnlag med hensyn til eiendeler og forpliktelser overtatt, skyves ned til den overtakende boken. Den kjøpte virksomheten er også justert for å gjenspeile verdien av dens eiendeler og forpliktelser som er vurdert i overtakers konsernregnskap, dvs. at bokført verdi av eiendeler og forpliktelser til den overtakende virksomheten vil bli justert til virkelig verdi slik den vurderes av overtakeren.

ASU 2014-17 gir veiledning om anvendelsen av pushdown-regnskap.

Når skal jeg bruke Pushdown Accounting?

Den ervervede kan velge å søke om å presse ned regnskap når et foretak får kontroll over det. I henhold til retningslinjene i ASC 810 Consolidation, sies det at en enhet har fått kontroll når den

 • direkte eller indirekte erverver mer enn 50% av stemmeretten (stemmerettmodell),
 • blir den primære mottakeren av en enhet med variabel rente (variabel rente modell), eller
 • en annen kontroll overføres gjennom en kontraktsordning m.m.

Slike hendelser der en annen enhet oppnår kontroll over det overtagne selskapet, blir referert til som 'endring i kontrollhendelser' i ASU 2014-17.

 • Muligheten til å søke om nedtrekksregnskap gjelder ikke situasjoner der overtakeren ikke oppnår 'kontroll' av det overtakende selskapet innenfor parametrene for kontroll som definert i ASC 810, som et resultat av at transaksjonen vil være utenfor omfanget av ASC 805 også.
 • For eksempel vil oppkjøpsregnskap og følgelig trykk ned regnskap ikke gjelde ved anskaffelse av eiendeler eller gruppe av eiendeler som ikke utgjør en virksomhet, i tilfelle dannelse av felleskontrollerte virksomheter osv.
 • For at en ervervet skal kunne søke om å presse ned regnskap, er det imidlertid ikke en forutsetning at overtakeren skal bruke anskaffelsesregnskap. For eksempel, i tilfelle et investeringsselskap overtar kontroll over det overtakende selskapet, kan det hende at investeringsselskapet ikke er pålagt å anvende anskaffelsesregnskap i henhold til ASC 805, men det overtagne selskapet kan velge å søke om å presse ned regnskap så lenge en kontrollendring hendelse eksisterer.
 • Ethvert datterselskap av det overtakende selskapet (dvs. nedtrappet datterselskap) som konsolideres av overtakeren i dets konsernregnskap, kan velge å søke om å presse ned regnskapet i sine separate regnskaper, uavhengig av om den overtakende velger å anvende det samme.

Mulighet for å bruke Push Down Accounting

Et foretak har valget om å søke om å skyve ned regnskapet hver gang det skjer en endring i kontrollhendelsen. For eksempel ble Enhet A kjøpt av Enhet B i januar 20 × 7. Enhet A kjøpes videre av Enhet C i januar 20 × 8. Følgende alternativer er tilgjengelige for enhet A.

 • Derfor gir hver endring i kontrollhendelsen en ny mulighet for den overtakende å velge å søke eller ikke søke om å presse ned regnskap. Når en enhet velger å søke om å få ned regnskapet til en spesifikk endring i kontrollhendelsen, kan imidlertid ikke beslutningen tilbakekalles.
 • En ervervet som ikke anvender pushdown-regnskap før regnskapet er utstedt eller tilgjengelig for utstedelse, kan bruke det samme i en påfølgende periode ved å behandle det som en endring i regnskapsprinsippet. Dette betyr at den overtakende virksomheten vil være pålagt å anvende nedtrekksregnskap med tilbakevirkende kraft fra anskaffelsesdatoen hvis den mener at nedtrekksregnskap vil være en mer relevant regnskapsmetode.
 • Alle opplysningene som kreves oppgitt i tilfelle en endring i regnskapsprinsippet bør også gjøres.

Måling av varer under Push Down Accounting

 • Hvis et foretak velger å anvende nedskrivningsregnskap, skal det separate regnskapet til det overtakne justeres for å gjenspeile det nye regnskapsgrunnlaget som er overtatt av overtakeren for å måle identifiserbare eiendeler og forpliktelser.
 • Hvis det ikke er påkrevd med overtakeren å følge anskaffelsesregnskapet, bør den overtagne virksomheten justere sine bokføringer for å gjenspeile beløpene som erververen ville ha innregnet de anskaffede eiendelene og forpliktelsene, hvis den hadde anvendt anskaffelsesregnskapet.
 • Siden i nedtrekksregnskap anses den overtakende virksomheten som en ny rapporteringsenhet for regnskapsformål, blir beholdt inntjening fra den overtagne virksomheten eliminert. Justeringsbeløpet for å bringe den bokførte verdien til den overtakne til virkelig verdi blir innregnet i den ekstra innskuddskapitalen til den kjøpte virksomheten.

# 1 - Goodwill

 • Goodwill som oppstår ved anvendelse av ASC 805 i det overtakende konsernregnskapet, vil bli innregnet i det separate overskuddet til det kjøpte selskapet under nedskrivningsregnskap.
 • Oppkjøperen er pålagt å tildele goodwill den innregner i forskjellige rapporteringsenheter som drar nytte av synergiene ved oppkjøpet.
 • Som et resultat kan det hende at den goodwill som er tildelt den overtakende virksomheten i den overtakende konsernregnskapet, ikke samsvarer med mengden av goodwill som blir presset ned til erververs frittstående regnskap.
 • Pushdown-regnskap en gang valgt for en endring i kontrollhendelsen må brukes på alle eiendelene og forpliktelsene som er ervervet av den overtakende som en del av transaksjonen. Delvis anvendelse av pushdown-regnskap er ikke tillatt.

# 2 - Eksempel

Enhet B kjøper enhet A i en transaksjon som resulterer i goodwill på $ 100 millioner i henhold til ASC 805. Enhet B estimerer den relative fordelen av de forskjellige rapporteringsenhetene fra synergiene ved oppkjøpet og fordeler goodwill som følger:

 1. Rapporteringsenhet nr. 1 - $ 25 millioner
 2. Rapporteringsenhet nr. 2 - $ 10 millioner
 3. Rapporteringsenhet nr. 3 - $ 65 (gjelder enhet A)

Derfor ble enhet B tildelt goodwill på $ 65 til enhet A i konsernregnskapet. Imidlertid er enhet A pålagt å innregne hele goodwillbeløpet på $ 100 millioner i sitt separate regnskap mens de bruker nedskrivningsregnskap.

# 3 - Få gevinst på kupp

Hvis anvendelsen av ASC 805 fører til at gevinst ved kjøp av kjøp blir innregnet i overtakers bøker, skal ikke overtakende føre det samme i sitt separate regnskap. I stedet justeres mengden av kuppes gevinst mot den ekstra innbetalte kapitalen til den overtakende.

# 4 - Transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader som erververen har pådratt seg for å gjennomføre oppkjøpet, skyves ikke ned til den kjøpte.

# 5 - Oppkjøpsrelaterte forpliktelser

Ethvert ansvar pådratt og innkjøpt av erververen i prosessen med å gjennomføre ervervet, skal bare innregnes av den overtakende virksomheten dersom den overtakende har en forpliktelse til å gjøre opp forpliktelsen eller er solidarisk forpliktet til å gjøre opp forpliktelsen sammen med den overtakende.     

# 6 - Opplysninger

Siden nedtrekksregnskap resulterer i vedtakelse av et nytt regnskapsgrunnlag, er det overtakende som er pålagt å presentere separat de økonomiske resultatene og uttalelsene knyttet til perioden før oppkjøpet og perioden etter oppkjøpet, atskilt med en vertikal svart linje.

Den oppkjøpte virksomheten bør også oppgi grunnlaget for å anvende pushdown-regnskap og annen relevant informasjon for å gjøre det mulig for brukerne av regnskapet å evaluere effekten av å bruke pushdown-regnskap på den separate regnskapet til overtakeren. Noe av relevant informasjon som skal avsløres inkluderer:

 • Navn og beskrivelse av overtakeren,
 • Beskrivelse av hvordan overtakeren fikk kontroll over den overtakende
 • Oppkjøpsdato
 • Virkelig verdi på overtakelsestidspunktet av vederlaget overført av erververen
 • Beløp innregnet av det overtakte selskapet for hver hovedklasse av eiendeler og forpliktelser som følge av anvendelse av nedskrivningsregnskap, fra oppkjøpstidspunktet
 • Kvalitativ beskrivelse av faktorene som bidrar til goodwill, inkludert forventede synergier, immaterielle eiendeler som ikke kvalifiserer for innregning, og andre faktorer. I tilfelle en god kjøpsgevinst, skal den overtakende selskapet oppgi årsaken til at transaksjonen resulterte i igjen, og gevinstbeløpet som er innregnet i den overtatte ekstra innbetalte kapitalen
 • Informasjon som er relevant for brukerne av regnskapet for å evaluere de økonomiske effektene av justeringene som er gjort som en del av bokføringen.

Eksempel på Push Down Accounting

Enhet B kjøpte en 100% eierandel i enhet A for 800 millioner dollar. Enhet A velger å anvende nedskrivningsregnskap i sine separate regnskaper. Virkelig verdi av Entity A's identifiserbare eiendeler ervervet var $ 800 millioner, og virkelig verdi av forpliktelser forpliktet til $ 150 millioner på oppkjøpstidspunktet. Bokført verdi av de identifiserbare eiendelene til enhet A per anskaffelsestidspunktet er $ 700 og forpliktelsene er antatt $ 100 millioner. Fondsandelen i enhet A på anskaffelsesdagen var $ 100 millioner, ytterligere innbetalt kapital var $ 200 millioner, og beholdt inntjening var $ 300 millioner.

Løsning:

Goodwill på transaksjonen = Betalt vederlag (-) Virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler overtatt

 • = $ 800 millioner - $ 650
 • = $ 150 millioner

Omfanget av justeringen som skal gjøres beregnes som følger:

Enhet A vil registrere følgende oppføring som en del av nedadgående regnskapsjusteringer:

Enhets As regnskap vil fremstå som følger:

Fordeler med Push Down Accounting

 • Push down-regnskap eliminerer uoverensstemmelsen i balanseført verdi av den overtakende selskapets bokførte verdi av eiendeler og forpliktelser, og overtakelsens opptegnelser opprettholdt for konsolidering. Det eliminerer dermed justeringsposter i den grad på tidspunktet for utarbeidelse av konsernregnskapet.
 • Vanskeligheten er å opprettholde forskjellige verdier, og grunnlaget for regnskap i overtakende og overtakende bøker øker når det er flere endrings-kontrollhendelser, hvor flere erverver får kontroll med de forskjellige tidsintervallene.

Ulemper ved Push Down Accounting

Når det gjelder en ervervet virksomhet med betydelig ikke-kontrollerende interesse, påvirkes relevansen av årsregnskapet som er utarbeidet på grunnlag av nedskrivningsregnskap for brukerne av regnskapet.

Konklusjon

 • ASU 2014-17 gir en ervervet fleksibilitet til å velge å bruke for å presse ned regnskap i sine separate regnskaper for hver endring i kontrollhendelsen.
 • Alternativet som er tilgjengelig for de overtakende selskaper i konsoliderte datterselskaper å velge en nedtrappingsregnskap, gir adgang til et mer relevant regnskapsgrunnlag.
 • Push down-regnskap gir et mer konsistent regnskapsgrunnlag mellom kjøperens og den overtakendes bøker, noe som letter konsolideringsprosessen i den grad.