Finansiell analyse (definisjon, veiledning) | Topp 15 teknikk

Definisjon av finansiell analyse

Finansiell analyse refererer til en analyse av finansieringsrelaterte prosjekter / aktiviteter eller selskapets finansregnskap som inkluderer balanse, resultatregnskap og noter til regnskap eller økonomiske forhold for å evaluere selskapets resultater, ytelse og trend som vil være nyttig for å ta viktige beslutninger. som investerings- og planleggingsprosjekter og finansieringsaktiviteter. En person etter å ha vurdert selskapets resultater ved å bruke økonomiske data, presenterer funn for toppledelsen i et selskap med anbefalingene om hvordan det kan forbedres i fremtiden.

Topp 15 Mest brukte økonomiske analyseteknikker er oppført nedenfor -

 • # 1 - Vertikal analyse
 • # 2 - Horisontal analyse
 • # 3 - Trendanalyse
 • # 4 - Likviditetsanalyse
 • # 5 - Omsetningsanalyse
 • # 6 - Lønnsomhetsanalyse
 • # 7 - Forretningsrisikoanalyse
 • # 8 - Finansiell risikoanalyse
 • # 9 - Stabilitetsforhold
 • # 10 - Dekningsanalyse
 • # 11 - Kontrollanalyse
 • # 12 - Verdsettelsesanalyse
 • # 13 - Variansanalyse
 • # 14 - Scenario- og følsomhetsanalyse
 • # 15 - Avkastningsanalyse

La oss diskutere hver enkelt av dem i detalj -

Topp 15 økonomianalyseteknikker

Det er mange måter man kan utføre økonomisk analyse på; de mest populære typene og verktøyene er oppført nedenfor -

# 1 - Vertikal analyse

Vertikal analyse er en teknikk for å identifisere hvordan selskapet har brukt ressursene sine og i hvilken andel ressursene fordeler seg over resultatregnskapet og balansen. Eiendeler, forpliktelser og egenkapital er representert i prosent av forvaltningskapitalen. Når det gjelder resultatregnskapet, defineres hvert element av inntekt og utgift som en prosentandel av totalt salg.

For å lære mer om vertikal økonomisk analyse, kan du referere til følgende artikler -

 • Vertikal analyse av resultatregnskapet
 • Vertikal analyseformel
 • Felles størrelse inntektsoppgave
 • Felles størrelsesbalanse

# 2 - Horisontal analyse

I Horisontal analyse gjøres regnskapet til selskapet for gjennomgang i flere år, og det kalles også en langsiktig analyse. Det er nyttig for langsiktig planlegging, og det sammenligner tall på to eller flere år. Her finner vi ut vekstraten for inneværende år sammenlignet med året før for å identifisere muligheter og problemer.

# 3 - Trendanalyse

Trendanalyse innebærer å samle informasjonen fra flere tidsperioder og plotte den innsamlede informasjonen på den horisontale linjen for å finne handlingsmønstre fra den gitte informasjonen.

# 4 - Likviditetsanalyse

Likviditetsanalyse bestemmer selskapets evne til å oppfylle sine kortsiktige økonomiske forpliktelser og hvordan det planlegger å opprettholde sin kortsiktige tilbakebetalingsevne. Forhold som brukes for likviditetsfinansiell analyse er som følger

 • Gjeldende forhold
 • Hurtigforhold
 • Kontantforhold

# 5 - Omsetningsanalyse

Omsetningsforholdet identifiserer primært hvor effektivt selskapets ressurser utnyttes. Følgende forhold brukes til å gjøre omsetningsanalyse -

 • Omsetning av kundefordringer
 • Lageromsetningsgrad
 • Omsetningsgrad for arbeidskapital
 • Omsetningsgrad
 • Aksjeandel
 • Dages betalbar utestående DPO

# 6 - Lønnsomhetsanalyse

Lønnsomhetsanalyse hjelper oss å forstå hvordan selskapet genererer overskudd fra forretningsvirksomheten. Følgende verktøy brukes til å analysere det samme -

 • Profittmargin
 • Driftsresultatmargin
 • EBIT Margin 
 • EBIDTA Margin
 • Inntjening før skatt

# 7 - Forretningsrisikoanalyse

Forretningsrisikoanalyse måler hvordan investering i anleggsmidler påvirker følsomheten til selskapets inntjening og gjeld i balansen. De viktigste måtene å analysere forretningsrisiko på er som følger -

 • Driftsheving
 • Graden av driftseffekt
 • Økonomiske innflytelse
 • Grad av økonomisk gjeldsgrad

# 8 - Finansiell risikoanalyse

Her måler vi hvor utnyttet selskapet er og hvordan det er plassert i forhold til gjeldets tilbakebetalingskapasitet. Verktøy som brukes til å utnytte økonomisk analyse -

 • Gjeld til egenkapitalforhold
 • DSCR-forhold

# 9 - Stabilitetsforhold

Stabilitetsforholdet brukes med en visjon om det langsiktige. Den bruker for å sjekke om selskapet er stabilt på lang sikt eller ikke.

# 10 - Dekningsanalyse

Denne typen dekning finansiell analyse brukes til å beregne utbytte, som må betales til investorer eller renter som skal betales til utlåner.

 • Dekningsforhold Formel
 • Rentedekningsgrad

# 11 - Kontrollanalyse

Kontrollforhold fra selve navnet, det er klart at det brukes til å kontrollere ting av ledelsen. Denne typen forholdsanalyse hjelper ledelsen til å kontrollere gunstig eller ugunstig ytelse.

Det er hovedsakelig tre typer forhold brukt her - kapasitetsforhold, aktivitetsforhold og effektivitetsforhold

 • Formel for kapasitetsforhold = Faktisk arbeidstime / budsjettert time * 100
 • Aktivitetsforholdsformel = Standard timer for faktisk produksjon / budsjettert standard time * 100
 • Effektivitetsforholdsformel = standard timer for faktisk produksjon / faktisk arbeidstime * 100

# 12 - Verdsettelsesanalyse

Verdsettelsesanalyse hjelper oss med å identifisere virkelig verdi av virksomheten, investeringen eller et selskap. Mens du verdsetter en bedrift, er det veldig viktig å velge riktig verdsettelsesmetode. Du kan bruke et av følgende verdsettelsesverktøy for finansanalyse -

 • DDM
 • Rabattert kontantstrømformel
 • Handelsmultipler
 • Verdsettelse av flere transaksjoner
 • Summen av verdsettelsen av deler

# 13 - Variansanalyse

Avviksanalyse i budsjettering er studiet av avvik fra det faktiske utfallet mot den forventede atferden i økonomi. Det er hovedsakelig opptatt av hvordan forskjellen mellom faktisk og planlagt atferd indikerer og hvordan forretningsytelsen blir påvirket.

# 14 - Scenario- og følsomhetsanalyse

Scenarioanalyse tar hensyn til alle scenariene og analyserer dem for å finne ut det beste scenariet og det verste scenariet. Du kan bruke følgende til å gjøre sensitivitetsanalyse -

 • Følsomhetsanalyse i Excel
 • Datatabell i Excel
 • To-variabel datatabell i Excel
 • Én variabel datatabell i Excel

# 15 - Avkastningsanalyse

Intern avkastning er en beregning som brukes i kapitalbudsjettering, som brukes til å måle graden av lønnsomhet for potensielle investeringer. Det er også kjent som ERR eller økonomisk avkastning. IRR er definert som diskonteringsrenten som setter NPV til et prosjekt til null, er prosjektets IRR. Følgende verktøy kan brukes til å avkastningsanalyse -

 • Inkrementell IRR
 • XIRR i Excel
 • MIRR i Excel
 • NPV i Excel
 • Tilbakebetalingsperiode og tilbakebetalt tilbakebetalingsperiode

Fordeler

 • Ved hjelp av økonomisk analyse kan metodestyring undersøke selskapets helse og stabilitet.
 • Det gir investorer en ide om å bestemme om de skal investere et fond eller ikke i et bestemt selskap, og det svarer på et spørsmål som om de skal investere? Hvor mye å investere? Og når skal du investere?
 • Det forenkler regnskapet, som hjelper til å sammenligne selskaper av forskjellige størrelser med hverandre.
 • Ved hjelp av økonomisk analyse kan selskapet forutsi fremtiden for selskapet og kan forutsi fremtidige markedstrender og i stand til å gjøre fremtidig planlegging.

Ulemper

 • En av ulempene med finansanalyse er at den bruker fakta og tall som er i samsvar med dagens markedsforhold, som kan svinge.
 • Falske data i uttalelsen vil gi deg falske analyser, og data kan manipuleres av selskaper, og de er kanskje ikke nøyaktige.
 • En sammenligning mellom forskjellige selskaper er ikke mulig hvis de vedtar andre regnskapsprinsipper.
 • Hvis et selskap jobber i et raskt skiftende og sterkt konkurransedyktig miljø, kan tidligere resultater vist i regnskapet være eller ikke være indikatorer for fremtidige resultater.

Begrensninger for finansiell analyse

 • Når selskaper foretar økonomisk analyse, klarer de ikke å vurdere prisendringene, og på grunn av dette klarer de ikke å vise inflasjonseffekt.
 • Den tar bare hensyn til de økonomiske aspektene av selskapenes regnskaper og tar ikke hensyn til de ikke-monetære aspektene ved regnskapet.
 • Den er basert på tidligere data i regnskapet, og fremtidige resultater kan ikke være som en fortid.
 • Mange immaterielle eiendeler er ikke registrert i uttalelsen på grunn av immaterielle eiendeler som ikke vurderes når du gjør en økonomisk analyse.
 • Det er begrenset til en bestemt tidsperiode og kan ikke alltid sammenlignes med forskjellige selskapets uttalelser på grunn av forskjellige regnskapsprinsipper.
 • Noen ganger er finansanalyse innflytelsen av personlig skjønn, og det betyr ikke nødvendigvis at sterke regnskapsanalyser av selskaper har en sterk økonomisk fremtid.

Konklusjon

Det er den systematiske prosessen med å analysere eller undersøke finansiell informasjon om selskapet for å nå en forretningsbeslutning. Folk i selskapet undersøker hvor stabile, solide og lønnsomme virksomheter eller ethvert prosjekt i selskapet, og disse vurderingene utføres ved å undersøke selskapets resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.

Analyse og undersøkelse av regnskap er viktige verktøy for å vurdere selskapets helse, og det gir informasjon til selskapets ledelse. Så blir den brukt av dem til fremtidig planlegging og beslutningstaking. Det hjelper selskapet å skaffe kapital både innenlands og utenlands. Ved hjelp av ulike økonomiske analysemetoder som nevnt ovenfor, kan selskapet forutsi fremtiden for et selskap eller individuelle prosjekter, og det hjelper selskapets ledelse å ta beslutninger ved å undersøke anbefalingene i en rapport. Det hjelper investorer om de skal investere midler i et selskap eller ikke ved å vurdere selskapets økonomiske rapporter.