INDEX-funksjon i Excel (formel, eksempler) | Hvordan å bruke?

Hva er indeksfunksjonen i Excel?

Indeksfunksjon i excel er en nyttig funksjon som brukes til å vise celleverdien når vi gir den en posisjon fra en tabellmatrise når den brukes individuelt, når indeksfunksjon brukes med kombinasjonsfunksjon blir den en erstatning for vlookup funksjon når vi trenger å se verdier til venstre i tabellen.

INDEX-funksjonen på Excel er kategorisert under Lookup & Reference Formula.

Funksjonen INDEX returnerer verdien / posisjonen til cellen i en gitt tabell eller et område. Indeksfunksjon er nyttig når vi har flere data, og man vet posisjonen der datapunktet må hentes.

Indeksfunksjonen kan også brukes som erstatning for VLOOKUP når dataene du vil hente er til venstre for oppslagskolonnen

INDEX-funksjonen kan brukes i to forskjellige bruksområder:

1) slå opp en verdi som er i skjæringspunktet mellom en rad og kolonne.

2) slå opp en spesifikk tabell, og slå deretter opp en celleverdi i sammenføyningen av en rad og kolonne i den spesifikke tabellen.

INDEX Formula i Excel

 • Array Form

Matriseformen for indeksformel brukes bare når en referanse til en celle er innenfor et enkelt område

Parametere for INDEX Formula i Excel

 • Array: Array er definert som det spesifikke celleområdet
 • radnummer: Den angir posisjonen til raden i den angitte matrisen.
 • [column_num]: Den angir posisjonen til kolonnen i den angitte matrisen.

Merk: Enten radnummer / kolonnenummer er obligatorisk, det vil gi #VALUE! Feil hvis begge verdien er blank / null.

Hvordan bruke INDEX-funksjonen i Excel

INDEX-funksjonen er veldig enkel og enkel å bruke. La oss forstå hvordan INDEX fungerer i Excel med noen eksempler.

Du kan laste ned denne Excel-malen for INDEX her - INDEX-funksjonen Excel-mal

Eksempel 1

Resultat:

I eksemplet ovenfor har indeksfunksjonen bare ett enkelt område, og det returnerer en posisjon til rad 5 i området C3: C7, som er celle C7. Dette har verdien 4

Eksempel 2

Resultat:

I eksemplet ovenfor vil Index returnere cellereferansen til kolonne nummer 4 og rad nummer 3 i området B3: F7, som er celle E5. Dette har verdien 629

Eksemplet returnerer #VALUE hvis begge rad nr., Kolonne nr er null.

 • Referanseskjema

= INDEKS (referanse, radnummer, [kolonnenummer], [område_nummer ])

Referanseformat for indeks brukes bare når en referanse til en celle er innenfor flere områder

 1. Array: Array er definert som det spesifikke celleområdet / området. Ved flere områder er de enkelte områdene skilt med komma og lukket med parentes - f.eks. (A1: C2, C4: D7).
 2. radnummer: Den angir posisjonen til raden i den angitte matrisen.
 3. [column_num]: Den angir posisjonen til kolonnen i den angitte matrisen.
 4. Area_num: Arealnummer velger et referanseområde som returnerer skjæringspunktet mellom Column_num og Row_num.

Merk: Hvis Area_num er tomt, bruker INDEX-funksjonen i Excel område 1 som standard

Indeksfunksjonen returnerer #VALUE! Feil hvis området som er nevnt i INDEX Formula i Excel er i et annet ark. Områder nevnt i INDEX Formula excel må være plassert på ett ark.

For eksempel:

Eksempel 3

I eksemplet ovenfor har vi 3 forskjellige celler, derav at Array for ovennevnte vil bli nevnt som (B3: E7, D10: F12, C15: E18)

Resultat:

I eksemplet ovenfor returnerer indeksfunksjonen referansen til kolonne nummer 4 og rad nummer 3 i det andre området {D10: F12}, som refererer til celle E11.

Dette har verdien 665

Ting du må huske

 • Hvis kolonnenummeret eller radnummeret er 0 (null), vil det returnere de fullstendige verdiene for den respektive raden eller kolonnen.
 • INDEX-funksjonen returnerer en cellereferanse i stedet for celleverdien hvis den brukes foran en cellereferanse, for eksempel A1: INDEX (A2: C6, 2, 3).
 • INDEX-funksjonen brukes mye med MATCH-funksjonen i Excel.
 • I motsetning til VLOOKUP kan INDEX også returnere en verdi fra venstre posisjon for oppslagsverdien i en matrise.
 • Alle parametrene som brukes i INDEX-formelen i excel som Row_num, Column_num og Area_num skal referere til en celle i definert array; Ellers vil INDEX-funksjonen på Excel returnere #REF! feilverdi.
 • Hvis Radnummer eller Kolonnummer er tomt eller null, vil dette være standard for alle radene eller Kolonnen i den nevnte matrisen.