Negativ goodwill (definisjon, eksempler) | Hvordan tolke?

Hva er negativ goodwill?

Den negative goodwill oppstår i regnskapet til selskapet som kjøper et annet selskap når virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler er større enn kjøpesummen som er betalt for å overta selskapet.

Vi bemerker ovenfra at Aareal Bank fullførte oppkjøpet av Westlmmo for 350 millioner euro, og kjøpte en europeisk lånebok på 4,3 milliarder euro. Denne transaksjonsverdien til Aareal Banks som 150 millioner euro ble registrert som negativ goodwill når avtalen ble avsluttet.

Hvordan tolke negativ goodwill?

Negativ goodwill er et begrep som er laget i sammenheng med at et selskap tar over et annet. Det skjer igjen hos førstnevnte når vederlaget betalt for et oppkjøp er mindre enn virkelig markedsverdi av dets netto materielle eiendeler. Bokstavelig talt innebærer negativ goodwill et røverkjøp.

Nå det kritiske aspektet å tenke på her, hvorfor ville noen være villige til å selge enhetens eiendeler under virkelig markedsverdi? Enhver klok person vil tro at eiendelene kan disponeres til en rimelig markedspris, hvorfor spørsmålet om negativ goodwill vil dukke opp i utgangspunktet.

Vel, la oss se på dette. Det kan være en omstendighet som kan tvinge en slik situasjon, nemlig:

  1. Tvangs- eller nødssalg
  2. Anerkjennelse eller måling av unntak for bestemte poster diskutert under IFRS 3
  3. Feil i verdsettelsen av eiendeler og kontrollerende eller ikke-kontrollerende andel i noen enhet

Negativ goodwill er igjen for den overtakende enheten og bør anerkjennes som dens bøker, men før den overtakende må gjennomgå beregningene for å sikre at alt er aritmetisk korrekt og det ikke er gjort noen feil i beregningen av forskjellige elementer, da negativ goodwill ikke oppstår normalt . Å kjøpe en bedrift dyrere enn markedsprisen og være i en oppfatning om at vi har anskaffet det samme med fortjeneste, er tross alt ikke en klok idé.

Når det er bekreftet at nettoresultatet igjen er ved oppkjøpet, skal gevinsten som resultat resulteres i oppkjøpsselskapet (Profit & Loss Account).

Enhver endring i ledelsen eller kontrollen av selskapet, en verdsettelse av eiendelene må utføres i samsvar med god regnskapsskikk. Denne øvelsen blir ofte referert til som en kjøpesumstildeling. Det kalles det fordi kjøpesummen for det ervervede selskapet fordeles over alle ervervede materielle og immaterielle eiendeler. Generelt er verdien av det ervervede selskapet større enn verdien av de ervervede eiendelene. Det kan også forstås som at hele selskapet er større enn summen av delene. Denne merverdien av hele selskapet utover kalles goodwill. Det er visse transaksjoner der den totale verdien av delene satt sammen (individuelle eiendeler) ervervet i en transaksjon overstiger prisen som er betalt for det totale selskapet. Det er ofte kjent som "røverkjøp."

Eksempel på positiv velvilje

For å forstå negativ goodwill, er det nyttig å forstå positiv goodwill på forhånd. I et typisk anskaffelsesscenario inkluderer ervervede varige driftsmidler fordringer, varelager, driftsmidler, dvs. maskiner, anlegg og utstyr, etc. Det kan være en rekke immaterielle eiendeler i tillegg til varige driftsmidler som inngår i anskaffelsen og blir sett på som verdidrivere. Disse immaterielle eiendelene kan være et merkenavn, patenter eller en viss teknologi, lisenser, positive kundeforhold som har muligheten til å ha en ekstra forretningsdrift. For å bestå tildelingstesten er det obligatorisk å ha en lovlig og håndhevbar kontrakt for å bruke disse eiendelene til fordel for Acquirer Company. Etter å ha tildelt verdi til alle disse eiendelene, betraktes eventuelle overskytende beløp som positiv goodwill.

Følgende eksempel viser kjøpsprisallokering for anskaffelse av $ 5 millioner:

Materiell eiendel:                                     Virkelig verdi av eiendeler
Fordringer                                           $ 1.500.000
Anlegg og maskiner                                           $ 1 000 000
Land og bygning                                           $ 100.000
Immaterielle eiendeler:
Patenter                                           $ 500.000
Handelsnavn                                           $ 1100 000
Ufordelte immaterielle eiendeler:
Velvilje                                           $ 800 000
Kjøpsvederlag                                           $ 5.000.000

Som det fremgår av eksemplet ovenfor, er virkelig verdi av eiendelene overtatt USD 4,2 millioner. Det betyr effektivt at prisen betalt utover virkelig verdi på eiendelene er positiv goodwill, dvs. USD 0,8 millioner.

Ta også en titt på verdifall på eiendeler | Nedskrivning av goodwill

Eksempel på negativ goodwill

Mens det meste av tiden, forretningskjøpstransaksjoner som skjer, vil resultere i positiv goodwill, kan det være noen tilfeller der virkelig verdi av overtatte eiendeler er mer enn prisen som ble betalt for oppkjøpet. Dette scenariet resulterer vanligvis i negativ goodwill og vanligvis betegnet som "Bargain Purchase." Hvis kjøpesummen / avtalsprisen er 4 millioner dollar i stedet for 5 millioner dollar, vil det være brukt følgende eksempler som ble brukt tidligere:

Materiell eiendel:                                      Virkelig verdi av eiendeler
Fordringer                                             $ 1.500.000
Anlegg og maskiner                                             $ 1 000 000
Land og bygning                                             $ 100.000
Immaterielle eiendeler:
Patenter                                             $ 500.000
Handelsnavn                                             $ 1100 000
Ufordelte immaterielle eiendeler:
Velvilje                                             $ (200 000)
Kjøpsvederlag                                             $ 4.000.000

Denne typen scenarier krever ytterligere analyse, som vi vil se på veldig snart.

Tegn på negativ goodwill

Flere indikasjoner tyder på at en transaksjon kan være et røverkjøp. Noen veiledende tegn på røverkjøp inkluderer:

  1. Det ervervede selskapet har hatt økonomiske tap i den siste tiden eller har vært i gjeld og er ikke i stand til å betjene gjelden
  2. Netto bokførte verdi av overtatte eiendeler er mer enn kjøpesummen som er betalt for anskaffelsen.
  3. Transaksjonen er utført i det skjulte, og en mulighet for høyere verdi er ikke utforsket.
  4. En budgiver har benyttet seg av situasjonen og fraværet av andre budgivere.
  5. Avtalen er avsluttet i hast og innen en kort periode.
  6. Selgeren ble tvunget til å selge virksomheten mot sin vilje eller i en desperat situasjon.
  7. Eksistensen av et veldig faktum at erververen har mer kunnskap om den ervervede virksomheten

Det bør være en veldig sterk grunn til at en transaksjon er en handelstransaksjon, og det samme bør dokumenteres ordentlig på hvorfor et røverkjøp er representativ for virkelig markedsverdi av overtatte eiendeler. Hvis tildelingen av kjøpesummen ikke kan artikuleres nøyaktig om hvorfor kjøpesumtildelingen skal ha negativ goodwill, vil dette kreve en revurdering av virkelig verdi på alle eiendeler. I mangel av ovenstående kan det konkluderes med at virkelig verdi av den samlede virksomheten er mer enn kjøpesummen.

Det vil ganske enkelt bety at transaksjonen ikke skjedde til virkelig verdi. I en slik situasjon er den konkluderte virkelig verdi beløpet som er allokert til de ervervede eiendelene, og ethvert overskuddsbeløp utover virkelig verdi av virksomheten vil bli behandlet som ekstraordinær gevinst.

Konklusjon

Den viktigste implikasjonen av et kupp kjøp er gevinsten til kjøperen hvis det er et kjøp under virkelig verdi av de ervervede eiendelene. En kjøpsgevinst bør innregnes på anskaffelsestidspunktet og bokføres som ekstraordinær inntekt på anskaffelsestidspunktet. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette igjen er kun for regnskapsformål. Det ville på ingen måte inngå i beregningen av skattepliktig inntekt.