Okuns lov (definisjon, formel) | Beregn Okuns koeffisient

Hva er Okuns lov?

 Okuns lov er oppkalt etter Arthur Okun, en økonom som publiserte sin forskning om forholdet mellom to store makroøkonomiske variabler arbeidsledighet og produksjon, og den sier at "for hvert 1% fall i arbeidsledighet i en økonomi, vil bruttonasjonalproduktet (BNP) øke med 2% og bruttonasjonalproduktet (BNP) vil øke med 3% ”. Dette betyr at arbeidsledigheten er omvendt proporsjonal med BNP og BNP i et land.

Denne loven er kjent for sin enkelhet og nøyaktighet. Imidlertid har det blitt reist mye tvil om denne loven, da den ikke passer i hver stat for hver økonomi. For å gjøre det klart, i en økonomi som er industrialisert og har sterke arbeidsmarkeder, vil den prosentvise endringen i BNP ha mindre effekt på ledigheten.

Okuns lovformel

Okuns lov er gitt av følgende formel:

Hvor:

 • y = Faktisk BNP
 • y * = Potensiell BNP
 • β = Okun koeffisient
 • u = Arbeidsledigheten i inneværende år
 • u * = Arbeidsledighetsgraden året før
 • yy * = Utgangsgap

Så, produksjonsgapet (forskjellen mellom faktisk BNP og potensielt BNP) dividert med potensielt BNP er lik den negative Okun-koeffisienten (negativ representerer det omvendte forholdet mellom arbeidsledighet og BNP) multiplisert med endringen i arbeidsledighet.

Hvis vi følger den tradisjonelle Okuns lov, vil Okun-koeffisienten være 2 i alle tilfeller. I dagens scenario vil denne koeffisienten imidlertid ikke alltid være 2 og kan variere i henhold til økonomiske situasjoner.

Eksempler på Okuns lovformel (med Excel-mal)

Eksempel 1

La oss ta et hypotetisk eksempel der vi har følgende komponenter gitt nedenfor, og vi må beregne Okun-koeffisienten ved å bruke den samme.

Løsning

Fra informasjonen nedenfor må vi beregne Okun-koeffisienten.

For å beregne Okuns koeffisient, må vi først beregne utgangsgapet

Beregning av utgangsgapet er som følger,

 • = 8.00-5.30
 • Utgangsgap = 2,7

Beregning av Okuns koeffisient kan gjøres som følger:

 • β = -2,7 / (5,30 * (8,50-10,00))

Okuns koeffisient vil være -

 • β = 0,34
 • Okun koeffisient (β) = 0,34

Eksempel 2

La oss deretter ta et praktisk industrieksempel på USAs økonomi, og vi har fått følgende data fra forskerteamet. Nå fra dataene som er gitt nedenfor, må vi beregne Okun-koeffisienten.

Løsning

Fra informasjonen nedenfor må vi beregne Okun-koeffisienten.

For å beregne Okuns koeffisient, må vi først beregne utgangsgapet

Beregning av utgangsgapet er som følger,

 • = 2,1-3,21
 • Utgangsgap = -1,1

Beregning av Okuns koeffisient kan gjøres som følger:

 • β = - (- 1.1) / (3.21 * (3.8-3.2))

Okuns koeffisient vil være -

 • β = 0,58

Okun-koeffisienten er 0,58

Eksempel 3

La oss ta et praktisk industrieksempel på den britiske økonomien, og vi har fått følgende data fra forskerteamet. Fra dataene gitt nedenfor må vi beregne Okun-koeffisienten.

Løsning

Fra informasjonen nedenfor må vi beregne Okun-koeffisienten

For å beregne Okuns koeffisient, må vi først beregne utgangsgapet

Beregning av utgangsgapet er som følger,

 • = 5-2
 • Utgangsgap = 3

Beregning av Okuns koeffisient kan gjøres som følger:

 • β = -3 / (2 * (1-2.2))

Okuns koeffisient vil være -

 • β = 1,25
 • Okun-koeffisient = 1,25

Relevans og bruk

Sirkelen av økonomien starter med investeringer. Når folk investerer i en hvilken som helst virksomhet, blir den relevante bransjen styrket. Investeringer resulterer i en økning i produksjonsnivået som krever arbeidsstyrken, og igjen resulterer det i vekst i sysselsettingsgraden. Så en reduksjon i arbeidsledigheten øker til slutt BNP i landet. Ulike bransjer og sektorer (vare- og tjenestesektoren) bidrar til landets BNP.

Okuns formel kjører på denne logikken. Arthur Okuns lov sier at for hver 1% reduksjon i arbeidsledighet vil BNP øke med 2%. Imidlertid holder denne teorien ikke bra for hver økonomi i dagens scenario. Okuns lov virker på samme måte, dvs. når ledigheten synker, øker BNP i landet og omvendt, men Okun-koeffisienten kan variere fra land til land, avhengig av de ulike økonomiske situasjonene.