Topp 10 beste Treasury Management Book

Liste over topp 10 beste Treasury Management Book

Treasury management spiller en sentral rolle i at banker og finansinstitusjoner fungerer som de skal, og involverer flere viktige funksjoner, inkludert blant annet arbeidskapitalstyring, investeringsstyring og risikostyring. Nedenfor er listen over slike statsforvaltningsbøker -

  1. Treasury Management: The Practitioner's Guide  (Få denne boken)
  2. Treasury Risk Management  (Få denne boken)
  3. The Bond Book  (Få denne boken)
  4. Treasury's War  (Få denne boken)
  5. The Treasury Bond Basis  (Få denne boken)
  6. Treasury Finance and Development Banking, + Website  (Få denne boken)
  7. Treasury Markets and Operations  (Få denne boken)
  8. Treasury Fundamentals  (Få denne boken)
  9. International Cash Management  (Få denne boken)
  10. The Handbook of Global Corporate Treasury  (Få denne boken)

La oss diskutere hver av statens forvaltningsbøker i detalj sammen med viktige takeaways og anmeldelser.

# 1 - Treasury Management: The Practitioner's Guide 

av Steven M. Bragg (Forfatter)  

Bokanmeldelse

Dette arbeidet dekker flere aspekter av skatteforvaltningen grundig og tilbyr en grundig praktisk behandling av emnet. Forfatteren diskuterer spørsmål av sentral betydning for egenkapitalforvaltningen, inkludert metoder for kontantstrøm, arbeidskapitalstyring, investeringsstyring, finansiering og risikostyring blant andre områder. Rollen som kasserer er utdypet, inkludert hvordan han tar opp gjeld og egenkapital for selskapets finansieringsbehov og investerer midler mens han styrer en rekke risikoer. Dette arbeidet er ment å bidra til å utvikle en forståelse av ansvaret til en kasserer sammen med verktøyene og teknikkene for å oppfylle disse ansvarene for effektiv kontanthåndtering og dyktig håndtering av statssystemer.Det legges større vekt på den praktiske anvendelsen av konsepter i stedet for å fokusere på teorien om kontantstrømstyring og finansiering. En endelig guide om økonomistyring for fagpersoner og alle andre som er interessert i å skaffe seg en detaljert praktisk forståelse av feltet.

Beste takeaway fra denne topp Treasury Management Book

En praktisk guide for fagpersoner innen finansforvaltning som beskriver ansvaret til en kasserer og beskriver verktøy og teknikker som er nødvendige for å utføre oppgaver effektivt. Forfatteren behandler utførlig aspekter av arbeidskapitalstyring, finansiering og risikostyring blant andre relaterte konsepter. Kort sagt et høyt prisverdig arbeid av praktisk betydning for forvaltningen av statskassen for både fagfolk, amatører og studenter.

<>

# 2 - Treasury Risk Management

av SK Bagchi (forfatter)

Bokanmeldelse

Dette er et ganske spesialisert arbeid som handler om den skiftende dynamikken i den moderne globale finansnæringen, og hvordan den former det bredere rammeverket som statlig risikostyring kommer til å spille en nøkkelrolle for å hjelpe banker og finansinstitusjoner til å fungere effektivt. Flere internasjonale banktilsyn, inkludert Basel-1 og Basel-2, har blitt diskutert av forfatteren som en del av et forsøk på å innlemme endringer i det bredere operative rammeverket for bank- og finansinstitusjoner. Noen av nøkkelkonseptene som dekkes i dette arbeidet inkluderer prinsippene for Asset Liability Management (ALM), RBI-retningslinjer for markedsrisikostyring og styring av risikoelementet i aksjefondinvesteringer. I det hele tattutmerket arbeid for akademisk interesserte og fagpersoner for å utvikle en detaljert forståelse av de internasjonale bankreguleringsnormene og konteksten der statlig risikostyring fungerer i den moderne globale industrien.

Beste takeaway fra denne beste Treasury Management-boken

En komplett oversikt over egen risikostyring for fagpersoner som tilbyr en detaljert behandling av endringene som er gjennomført i internasjonale bankreguleringsnormer i nyere tid. Disse reguleringsnormene og flere nyutviklede retningslinjer har en bestemt innvirkning på teorien og praksisen til statlig risikostyring, hvorav noen er skissert av forfatteren i dette arbeidet. En utmerket praktisk avhandling om regelverket for bankvirksomhet og nye risikopraksiser i fornyet global sammenheng.

<>

# 3 - Bond-boka

Alt investorer trenger å vite om statskasser, kommuner, GNMA, selskaper, nuller, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og mer 

av Annette Thau (Forfatter)  

Bokanmeldelse

Denne beste boken om statskassen går grundig gjennom utviklingen i rentemarkedet i perioden etter 2008 og hvordan man kan bruke avanserte strategier og teknikker for å investere med rentepapirer med tillit. Med et spesifikt fokus på obligasjonsmarkeder diskuterer forfatteren metoder for å identifisere passende investeringsmuligheter i individuelle obligasjoner og obligasjonsfond som kan gi noen av de fineste avkastningene med en nøye implementert strategi. Noen av instrumenttypene som dekkes inkluderer lukkede fond, åpne fond og børshandlede fond (ETF). Arbeidsdetaljene om hvordan endringene i ratingskalaer har bidratt til å forme markedet for kommunale obligasjoner sammen med relevansen av obligasjonsforsikring og Build America Bonds (BAB) i dagens markedsscenario.Forfatteren utdyper også hvordan aksjeinvestorer effektivt kan diversifisere porteføljene sine ved å investere i rentepapirer, ikke bare for høyere sikkerhet, men også for høyere avkastning.

Beste takeaway fra denne Top Treasury Management-boka

En endelig guide om obligasjonsinvestering og rentepapirmarked i perioden etter 2008 som beskriver en rekke verktøy og teknikker for å vurdere og evaluere en hel skala med rentebærende instrumenter. Forfatteren demonstrerer hvordan renteinstrumenter kan brukes til større strategiske fordeler av aksjeinvestorer også når det gjelder å diversifisere porteføljene, samt øke avkastningen på den samme. Tilbyr et vell av informasjon om et helt utvalg av rentebærende instrumenter, gir dette arbeidet viktig lesing for enhver obligasjonsinvestor, fagpersoner eller studenter for å få en grundig forståelse av hvordan rentemarkedet fungerer.

<>

# 4 - Treasury's War

Løsningen av en ny periode med økonomisk krigføring 

av Juan Zarate (Forfatter)  

Bokanmeldelse

Denne beste skattboken er et unikt verk i seg selv, og presenterer en innsiders beretning om enestående økonomisk krigføring som USA førte mot sine fiender. Forfatteren skisserer hvordan en liten gruppe dedikerte individer i USA utnyttet sin økonomiske dyktighet og den strategiske økonomiske posisjonen til å undergrave potensielle fiender. Han understreker at det er statskassen som utnyttet den sentrale posisjonen til amerikanske dollar og finansmarkedene som noen av de kritiske verktøyene i denne helt nye formen for krigføring. Han fortsetter med å beskrive så enkelt som mulig, hvordan denne nye økonomiske krigføringen sakte har blitt integrert i utenrikspolitikken, og hvordan den er satt til å endre formen på fremtidig krigføring som aldri før.

Beste takeaway fra denne Best Treasury Management-boka

Et monumentalt verk som fremhever statskassens rene kraft og verktøyene til rådighet mens den diskuterer den nye formen for økonomisk krigføring som USA har vedtatt mot statlige og ikke-statlige fiender. Forfatteren forteller hvordan Amerika utnyttet sin økonomiske styrke i denne krigen mot terrorstater og useriøse regimer. Et fascinerende arbeid for fagpersoner, studenter så vel som akademisk interesserte lesere å oppdage statskassens skjulte kraft og hvordan det kan slippes løs for å nå strategiske mål.

<>

# 5 - Treasury Obligasjonsgrunnlaget:

En grundig analyse for hedgers, speculators, and arbitrageurs (McGraw-Hill Library of Investment and Finance) 

av Galen Burghardt (forfatter), Terry Belton (forfatter)  

Bokanmeldelse

Et kraftig arbeid med det komplekse forholdet mellom kontantmarkedet og futuresmarkedet for pengesedler og obligasjonsfutures, som gir et unikt perspektiv for å forstå disse markedene bedre og tjene på de unike handelsmulighetene som presenteres. Forfatterne skisserer hvordan obligasjonsfutures har tiltrukket handelsmenn og sikringer for den type handelsfordeler som gis og for å håndtere eksponeringen for rentesvingninger effektivt. Denne grundig oppdaterte tredje utgaven dekker en hel rekke strategier og teknikker for å gjennomføre vellykkede volatilitets arbitrage handler og sikring gjennom eksotiske opsjoner og obligasjons futures. Det er en utmerket referanseguide om emne av treasury futures som skisserer de grunnleggende konseptene og mekanismene for statsobligasjonsgrunnlaget med stor klarhet.

Beste takeaway fra denne beste boken om Treasury Management

Et eksepsjonelt arbeid som viser det komplekse forholdet mellom kontanter og futuresmarked gjennom en utforskning av statsobligasjoner og note futures og hvordan de fungerer. Forfatteren gjør en prisverdig jobb med å ikke bare introdusere leserne for metoder for effektiv handel og sikring av statsobligasjoner og futures, men også for å skape en dypere forståelse av kontanter og futuresmarkedet for enhver næringsdrivende.

<>

# 6 - Treasury Finance and Development Banking, + Nettsted:

En guide til kreditt, gjeld og risiko 

av Biagio Mazzi (Forfatter)  

Bokanmeldelse

Denne beste statsforvaltningsboken utforsker opprettelsen av kreditt fra det øyeblikket statskassen eller gjeldsforvaltningsoperasjonen ble initiert av regjeringen eller et selskap for å skaffe kapital. Tradisjonelt ble det ansett å være nødvendig å analysere kreditt- og kredittrisiko bare når det gjelder motpartskredittrisiko, høyavkastningsgjeld eller kredittrelaterte derivater, men deres reelle betydning for bankvirksomheten og funksjonen til finansmarkedene ble vist i 2008 nedsmelting. Leserne vil kunne lære mye om strukturen og funksjonen til statskasser og hvordan gjeld påvirker alle andre økonomiske aktiviteter. Forfatteren forklarer en rekke kritiske konsepter gjennom eksempler fra virkeligheten, illustrert ved hjelp av grafer og skjermbilder av markedsdata. Den kommer med et ledsagende nettsted,tilbyr en rekke kraftige verktøy, inkludert blant annet rente- og kredittmodelleringsappene.

Beste takeaway fra denne toppboken om Treasury management

Et bemerkelsesverdig arbeid med kreditt- og kredittrisiko som beskriver deres innvirkning på bankvirksomheten og finansmarkedene og tar for seg den kritiske rollen som statskassen også har i gjeldsskapingen. Dette arbeidet dekker flere nøkkelkonsepter, inkludert grunnleggende kredittmodellering, fastsettelse av virkelig verdi på lån, obligasjonsprising og forvaltning av aktiva og er supplert med et ledsagende nettsted for ytterligere praktisk materiale.

<>

# 7 - Treasury Markets and Operations

av Hong Kong Institute of Bankers (HKIB) (Forfatter)  

Bokanmeldelse

Denne toppboken for finansforvaltningen tar for seg det grunnleggende ved egen virksomhet i bank- og finansinstitusjoner og hvordan den påvirker deres forhold til ulike finansmarkeder. Dette arbeidet er sammensatt av finanseksperter ved Hong Kong Institute of Bankers med den hensikt å hjelpe bankfolk å få en forståelse av statskassekontrollen og bli kjent med de nyeste verktøyene og teknikkene til deres disposisjon. Det fungerer også som et oppslagsverk, og gir nyttig informasjon om kommende Basel III og adresserer nye problemer i både valuta- og pengemarkedene, og rollen statskassen har å spille i større sammenheng. For å forbedre praktisk brukbarhet har forfatterne illustrert konsepter ved hjelp av casestudier for å demonstrere hvordan ineffektiv pengekontroll kan skade finansinstitusjoner.En sterkt anbefalt lesning for studenter og bankfagfolk for å forbedre sin kunnskap om konsepter og praksis som involverer statskasseoperasjoner.

Beste takeaway fra denne beste boken om Treasury Management

En definitiv guide til statskasseoperasjoner i bank- og finansinstitusjoner som hjelper leserne å lære seg detaljene i handelen. Forfattere har avslørt forholdet mellom bankens ulike finansielle markeder, inkludert valuta, obligasjonsmarked og derivater, og statens rolle i tingenes ordning. Casestudier brukes til å illustrere hvordan problemstillinger i statskontroll kan påvirke finansinstitusjoner negativt.

<>

# 8 - Treasury Fundamentals

av Antonio Morelli (Forfatter)  

Bokanmeldelse

Denne beste skattboken er en avhandling som handler om grunnleggende funksjoner i statskassefunksjonene, uavhengig av finansmarkedet eller sektoren de kan brukes i. Forfatteren går grundig gjennom konseptene og prinsippene for bedriftens egenkapital sammen med verktøyene og teknikkene som brukes til kontanthåndtering, kapitalforvaltning og risikostyring, blant andre viktige statlige virksomheter. Den inneholder en rekke flervalgsspørsmål som hjelper deg med å vurdere din kunnskap og ferdigheter, og har også en omfattende skatteliste til fordel for leserne. Kort sagt, en nyttig primer for statskasseoperasjoner for studenter, lekmenn og fagpersoner på begynnelsen.

Beste takeaway fra denne toppboken om Treasury management

En innledende bok om statskassehåndtering med stor praktisk nytte som bekjenner leserne med statens fundament på en systematisk og lettfattelig måte. Det beste med dette arbeidet er at det ikke spesifikt omhandler statskassen i den spesifikke konteksten til noe marked, men generelt som en funksjon av universell betydning for finansnæringen.

<>

# 9 - Internasjonal kontanthåndtering 

(Treasury Management and Finance Series) 

av Willem van Alphen (forfatter), Carlo RW de Meijer (forfatter), Steve Everett (forfatter)  

Bokanmeldelse

En grundig veiledning om begrepene og praksisene med moderne kontanthåndtering og oppgavene som er pålagt saksbehandler. Dette arbeidet forsøker å få frem den strategiske betydningen og støtterollen til en kontantleder i statskasseoperasjoner i en internasjonal organisasjon. Det er sterkt antydet hvordan ting har endret seg dramatisk i perioden etter 2008, hvor kontantforvaltere i økende grad har tatt en rådgivende rolle i finansielle organisasjoner. I dag er de aktivt engasjert i utvikling av kontanthåndteringsinfrastruktur og bidrar i stor grad også til styring av arbeidskapital. Et sterkt anbefalt arbeid for de som er interessert i å oppdage betydningen av kontanthåndtering i statskassen.

Beste takeaway fra denne boken

Utmerket arbeid med saksbehandleres roller og ansvarsområder i perioden etter 2008 hvor de tar et mer konkurransedyktig syn og utfører en rekke sentrale oppgaver. Arbeidet utdyper den økende betydningen av kontanthåndtering i sammenheng med statlige operasjoner i internasjonale organisasjoner.

<>

# 10 - Handbook of Global Corporate Treasury

av Rajiv Rajendra 

Bokanmeldelse

Denne toppboken om skatteforvaltning gir en komplett oversikt over rollen og ansvaret til en moderne bedriftskasserer og skisserer en komplett tilnærming til å administrere et globalt skattekassesystem. Forfatteren utdyper alle aspekter av et moderne skattesystem, inkludert statskassedesign, kontanthåndtering, kontantstrømdesign, ytelsesevaluering og andre kritiske funksjoner. Leserne vil være kjent med noen av de nyeste verktøyene som brukes for å designe og administrere et effektivt skattesystem og bruke dem til å tilpasse statskassen til et globalt firma med dets bredere struktur, syn og mål. En rekke kjernekonsepter og prosesser blir forklart ved hjelp av illustrasjoner sammen med flere numeriske eksempler for å illustrere sentrale matematiske aspekter.Det er også et ledsagende nettsted som tilbyr en rekke verktøy og tilpassbare maler for praktisk bruk av kasserer og økonomidirektører.

Beste takeaway fra denne boken

En svært effektiv guide om moderne statskasseforvaltning og hvordan et globalt firma kan tilpasse sin modell for statskasseoperasjoner for å passe inn i sine spesifikke behov. Forfatteren har også gitt informasjon om en rekke kraftige verktøy og teknikker for å designe, måle og implementere et treasury management system og forklart nøkkelkonsepter og prosesser ved hjelp av illustrasjoner. Et ledsagende nettsted oppfyller behovet for oppdatert informasjon og eksempler på praktisk bruk for leserne.

<>