Kategori «Derivater Tutorials»

Tilfeldig vs systematisk feil

Forskjellen mellom tilfeldig og systematisk feilDer en feil ikke har noe spesifikt mønster av forekomst, er det kjent som tilfeldig feil, også kjent som usystematisk feil, og slike feil kan derfor ikke forutsies på forhånd som en uunngåelig feil, mens en systematisk feil er en feil som kan oppstå på grunn av feil i instrumentet som måler feilen eller feil ved bruk av instrumentet av eksperimentatoren, og det er derfor en feil som kan unngås.Hovedfors

Skrive salgsalternativer

Skriftlig salgsopsjon DefinisjonÅ skrive salgsopsjoner er å gjøre muligheten til å selge en aksje, og prøve å gi denne retten, til noen andre for en bestemt pris; dette er en rett til å selge det underliggende, men ikke en forpliktelse til å gjøre det. Forklaring Per definisjon er salgsopsjoner et finansielt instrument som gir innehaveren (kjøperen) rett, men ikke forpliktelse til å selge den underliggende eiendelen til en bestemt pris i løpet av kontraktsperioden.Skrive salgs

Renterivater

Definisjon av rentederivaterRentederivater er derivater hvis underliggende er basert på en enkelt rente eller en gruppe av renter; for eksempel: rentebytteavtale, rente vaniljebytte, flytende rentebytte, kreditt misligholdsbytte.Du bør vite hva derivat sikkerhet er hvis du leser dette materialet. Det er en sikkerhet som henter verdien fra en underliggende eiendel. D

Forward Rate Formula

Formel for å beregne fremoverrenteTerminsrenteformelen hjelper til med å dechiffrere rentekurven, som er en grafisk fremstilling av avkastningen på forskjellige obligasjoner som har forskjellige løpetider. Den kan beregnes ut fra spotraten på den videre fremtidige datoen og en nærmere fremtidig dato og antall år frem til den videre fremtidige datoen og nærmere fremtidig dato.Fremover

Innebygde derivater

Hva er innebygde derivater?Der en derivatkontrakt er skjult i en ikke-derivativ vertskontrakt (enten gjeld eller egenkapitalkomponent) som ikke går gjennom resultatregnskapet kjent som innebygde derivater og dermed i en innebygd derivatkontrakt, avhenger en del av kontantstrømmen av en underliggende eiendel som en annen del av kontantstrømmen er fast. Ek

Delta Formula

Hva er Delta Formula?Deltaformel er en type forhold som sammenligner endringene i prisen på en eiendel med de tilsvarende prisendringene i den underliggende. Telleren er endringen i prisen på eiendelen som gjenspeiler hvordan eiendelen endret seg siden den siste prisen. Eiendelen kan være et hvilket som helst derivat som kjøpsopsjon eller salgsopsjon. Dis

Hva er alternativer i økonomi?

Hva er alternativer i økonomi?Opsjoner er finansielle kontrakter som tillater kjøperen en rett, men ikke en forpliktelse - som i tilfelle futures eller aksjer, til å kjøpe eller selge en eiendel på en bestemt dato til en spesifikk pris som kalles innløsningspris som er forhåndsbestemt på datoen da opsjonen blir kjøpt eller solgt.Popularit

Fremover mot Futures

Forskjeller mellom fremover og fremtidFutures Contracts er veldig lik terminer per definisjon bortsett fra at de er standardiserte kontrakter som handles på en etablert børs, i motsetning til Forwards som er OTC-kontrakter. Fremover Kontrakter / Fremover Disse er OTC- kontrakter for å kjøpe / selge den underliggende på en fremtidig dato til en fast pris , som begge bestemmes på tidspunktet for kontraktsinitiering. OTC-k

Implisert Volatility Formula

Formel for å beregne implisitt volatilitetsformel?Implisitt volatilitet er en av de viktigste parametrene og en viktig komponent i Black-Scholes-modellen, som er en opsjonsprisingsmodell som skal gi opsjonens markedspris eller markedsverdi. Implisitt volatilitetsformel skal skildre hvor volatiliteten til det aktuelle underliggende bør være i fremtiden og hvordan markedet ser dem.Når

Råvarestyring

Definisjon av handelsrisikostyringRåvarerisiko er risikoen en bedrift møter på grunn av prisendring og andre vilkår for en vare med tidsendring og styring av en slik risiko blir betegnet som råvarerisikostyring som involverer ulike strategier som sikring av varen gjennom spedisjonskontrakt, futures kontrakt, en opsjonskontrakt. Hvil

Cabriolet arbitrage

Definisjon av konvertibel arbitrageConvertible Arbitrage refererer til handelsstrategien som brukes for å kapitalisere på prisineffektivitetene som er tilstede mellom aksjen og den konvertible, der personen som bruker strategien vil ta den lange posisjonen i den konvertible sikkerheten og den korte posisjonen i underliggende vanlig aksje.De

Opsjonsjusterte spreads

Hva er Option Adjusted Spread?Opsjonsjustert spread (OAS) er en rentespread som legges til referanseporteføljekurven for å sikre prissikkerhet med et innebygd alternativ. Denne spredningen måler avviket fra sikkerhetens ytelse fra referanseindeksen på baksiden av et innebygd alternativ. Det er nyttig å bestemme prisen på kompliserte verdipapirer som pantesikrede verdipapirer (MBS), sikkerhetsgjeldsforpliktelser (CDO), konvertible obligasjoner og opsjonsintegrerte obligasjoner.Formel

Handelsstrategier for opsjoner

Liste over de 6 viktigste handelsstrategieneStrategi for handel med lange anropsopsjonerHandelsstrategi for korte anropsopsjonerHandelsstrategi for lange salgsopsjonerHandelsstrategi for korte salgsopsjonerHandelsstrategi for Long Straddle OptionsKort strategi for handel med ulike alternativerLa oss diskutere hver av dem i detalj - # 1 Handelsstrategi for lange anropsopsjonerDette er en av opsjonshandelsstrategiene for aggressive investorer som er veldig bullish om en aksje eller en indeks.

Byttefrekvens

Definisjon av byttehastighetEn swaprente er en rate, mottakeren krever i bytte mot den variable LIBOR- eller MIBOR-renten etter en spesifisert periode, og det er derfor den faste delen av en rentebytteavtale, og slik rate gir mottakergrunnlaget for å vurdere fortjeneste eller tap fra et swap. .Byttekursen i en terminkontrakt er fastrenten (fastrente eller fast valutakurs) som den ene parten godtar å betale til den andre parten i bytte mot usikkerhet knyttet til markedet. I

Kontantoppgjør vs Fysisk oppgjør

Forskjeller mellom kontantoppgjør og fysisk oppgjørKontantoppgjør er en ordning der selger i en kontrakt velger å overføre nettokontantposisjonen i stedet for å levere de underliggende eiendelene, mens fysisk oppgjør kan defineres som en metode der selgeren velger å gå for den faktiske leveransen av en underliggende eiendel. og det o

Bermuda-alternativer

Hva er Bermuda Options?Bermuda-opsjon refererer til de opsjonene som kan utøves på faste datoer (som er forhåndsbestemt på forhånd) etter fullføringsperioden. Det gir med andre ord innehaveren av opsjonen rett til å utøve på et bestemt sett med datoer i løpet av opsjonens levetid.Bermuda Option er en blanding av de to andre populære eksotiske alternativene, nemlig det amerikanske alternativet og det europeiske alternativet, og det fikk navnet sitt fra stedet Bermuda som ligger mellom disse to stedene. Det kalles

Terminsavtale

Forward Rate Agreement BetydningForward Rate Agreement, populært kjent som FRA, refererer til tilpassede finansielle kontrakter som handles over disk (OTC) og tillater motparter som hovedsakelig er store banker, å forhåndsdefinere renter for kontrakter som skal starte på en fremtidig dato.Det er to parter involvert i en terminrenteavtale, nemlig kjøper og selger. Kjøp

Aksjestrategier

AksjestrategierEn aksjestrategi er en lang-kort-strategi på aksjeaksjer som innebærer å ta en lang posisjon på de sjokkene som er bullish (dvs. forventes å øke verdien) og å ta en kort posisjon på aksjer som er bearish (dvs. forventes å falle eller redusere verdien) og dermed bestille et tilstrekkelig overskudd fra forskjellen.Forklarin

Derivater i finans

Hva er derivater i økonomi?Derivater i finans er finansielle instrumenter som henter verdien fra verdien av den underliggende eiendelen. Den underliggende eiendelen kan være obligasjoner, aksjer, valuta, råvarer osv.De vanligste derivatene i finansFølgende er de fire beste typer derivater i økonomi.# 1 -